Skip directly to content

Dosering ved behandling og forebygging av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon
 

Eliquis er indisert til behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.1

Dosering ved behandling av akutt DVT og behandling av LE er1 

  • Den anbefalte dosen med Eliquis for behandling av akutt DVT og behandling av LE er ved oppstart 10 mg peroralt to ganger daglig de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg oralt to ganger daglig.1
  • I henhold til tilgjengelige medisinske retningslinjer skal kortvarig behandling (minst tre måneder) baseres på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig kirurgi, trauma, immobilisering).1 

Dosering ved forebygging av residiverende dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)1

  • Den anbefalte dosen med Eliquis for forebyggelse av residiverende DVT og LE er 2,5 mg peroralt to ganger daglig.1 
  • Når forebygging av residiverende DVT og LE er indisert, skal dosen på 2,5 mg to ganger daglig iverksettes etter fullføring av seks måneders behandling med Eliquis 5 mg to ganger daglig, eller med en annen antikoagulant.2

Anbefalt dosering ved oppstart, behandling og forebygging

Klikk på bildet for å se det større.

Doseringsveiledning:

Doseringsveiledning

Dosering

Maks daglig dose

Behandling av DVT eller LE

10 mg 2 ganger daglig i de 7 første dagene

 20 mg

etterfulgt av 5 mg 2 ganger daglig

 10 mg

Forebygging av residiverende DVT og/eller LE etter fullført 6 mnd behandling for DVT eller LE

2,5 mg 2 ganger daglig

 5 mg

Ingen initiell behandling med lavmolekylært heparin (LMWH), eksempelvis enoksaparin.

Glemt dose

Dersom en dose blir glemt, bør pasienten ta Eliquis umiddelbart og deretter fortsette med inntak to ganger daglig som tidligere. Det skal ikke tas to tabletter samtidig.1

Hvor lenge skal pasienten behandles

Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning.

Bruk av Eliquis ved behandling med LMWH

Det kreves ingen initial behandling ved "brigding" med LMWH, eksemplelvis enoksaparin.

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal apixaban brukes med forsiktighet.1

Dosejustering hos eldre pasienter

Ingen dosejustering er nødvendig hos eldre eller pasienter med lav kroppsvekt ved behandling og forebygging av VTE.1

Dosejustering hos pasienter med nedsatt leverfunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon, men apixaban skal brukes med forsiktighet. Apixaban er ikke anbefalt til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.1

Se preparatomtale for Eliquis for fullstendig informasjon.


DVT = Dyp venetrombose
LE = Lungeemboli
VTE = Venøs tromboemboli
LMWH = Lavmolekylært heparin

 
Relatert innhold: 
Referanser