Skip directly to content

Dosering ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon

Dosering for pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Eliquis er indisert til forebygging av slag og systemisk emboli for voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer som har en eller flere risikofaktorer, som for eksempel tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA-klasse ≥II).1

 • Anbefalt dose med Eliquis er 5 mg tatt peroralt to ganger daglig.
 • Tablettene bør tas til faste tider med 12 timers mellomrom.

Anbefalt dose med Eliquis er 5 mg tatt peroralt to ganger daglig

 

 • 95,3 % av Eliquis-pasienter fikk 5 mg to ganger daglig i Aristotle-studien*2
  • ingen INR-overvåking1
  • kan tas med eller uten mat1
  • ingen kjente interaksjoner med mat1

*En dose på 2,5 mg to ganger daglig med ELIQUIS® ble brukt hos pasienter som oppfylte to eller flere av følgende kriterier: alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg eller serumkreatinin ≥133 µmol/l.

Glemt dose

Dersom en dose blir glemt, bør pasienten ta Eliquis umiddelbart og deretter fortsette med inntak to ganger daglig som tidligere. Det skal ikke tas to tabletter samtidig.1

Hvilke pasienter skal ha redusert dose Eliquis

Anbefalt Eliquis-dose er 2,5 mg tatt peroralt to ganger daglig hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og minst to av følgende karakteristika: alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg eller serumkreatinin ≥133 µmol/l.2 4,7 % av Eliquis-pasienter fikk 2,5 mg to ganger daglig i Aristotle-studien2

 • Det er ikke nødvendig med dosejustering hos pasienter med mild (CrCl 51–80 ml/min) eller moderat
  (CrCl 30–50 ml/min) nedsatt nyrefunksjon (med mindre pasienten oppfyller kriteriene over for dosereduksjon til 2,5 mg to ganger daglig)
 • Eliquis anbefales ikke til pasienter med CrCl <15 ml/min eller pasienter som gjennomgår dialyse1
 • Om lag 27 % av Eliquis utskilles gjennom nyrene1

Kriterier for dosering av Eliquis 2,5 mg to ganger daglig

 
 
Omarbeidet etter Eliquis SPC.1

 

For fullstendig informasjon om dosering se Eliquis preparatomtale.


 

Les mer om bytte til og fra Eliquis >>

 
Relatert innhold: 
Referanser
 1. ELIQUIS preparatomtale (SPC), avsnitt 4.2, 16.02.2017
 2. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJV et al. Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. New Engl J Med 2011;365: 981–992.