Skip directly to content

Farmakokinetikk i forhold til alder og kjønn

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Både effekt- og blødningsresultatene på forhåndsspesifiserte undergrupper, som inkluderte CHADS2-score, alder, kroppsvekt, kjønn, nyrefunksjonsstatus, tidligere slag eller TIA, var konsistente med de primære effektresultatene for den totale populasjonen i studien.1

I ARISTOTLE-studien ble totalt 18 201 pasienter randomisert dobbelt blindet behandling med apixaban 5 mg to ganger daglig (eller 2,5 mg to ganger daglig hos utvalgte pasienter [4,7 %]) eller warfarin (INR-målområde 2,0–3,0). Pasientene ble gitt studiemedisinen i gjennomsnittlig 20 måneder. Medianalderen var 70 år, gjennomsnittlig CHADS2-score var 2,1. 18,9 % av pasientene hadde tidligere slag eller TIA.2

Eldre pasienter (over 65 år) viste høyere plasmakonsentrasjoner enn yngre pasienter, med ca. 32 % høyere AUC-verdier og ingen forskjell i Cmax.1

Eksponeringen for apixaban var om lag 18 % høyere blant kvinner enn blant menn.1

 

AUC = arealet under plasmakonsentrasjonskurven
Cmax = maksimal plasmakonsentrasjon

 
Relatert innhold: 
Referanser