Skip directly to content

Absorpsjon, distribusjon og metabolisering

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Det er en direkte sammenheng mellom plasmakonsentrasjonen av apixaban og anti-faktor Xa-aktivitet.

  • Den absolutte biotilgjengeligheten for apixaban er ca. 50 % for doser opp til 10 mg. Apixaban absorberes raskt med maksimal konsentrasjon (Cmax) 3 til 4 timer etter tablettinntak. Samtidig inntak med mat påvirker ikke AUC eller Cmax og apixaban kan tas med eller uten mat.1
  • Apixaban viser lineær farmakokinetikk med doseproporsjonal økning ved eksponering for perorale doser opp til 10 mg. Ved doser ≥25 mg viser apixaban oppløsningsbegrenset absorpsjon med redusert biotilgjengelighet. Eksponeringsparametre for apixaban viser lav til moderat variabilitet som gjenspeiles i intra-pasient- og inter-pasient-variabilitet på henholdsvis ~20 % og ~30 %.1
  • Apixaban har en total clearance på ca. 3,3 l/time og en halveringstid på ca. 12 timer.1
  • Det er en direkte sammenheng mellom  plasmakonsentrasjonen av apixaban og anti-faktor Xa-aktivitet.1

AUC = arealet under plasmakonsentrasjonskurven
Cmax = maksimal plasmakonsentrasjon

Flere eliminasjonsveier for apixaban

 

 
Relatert innhold: 
Referanser