Skip directly to content

Legemiddelinteraksjoner

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Eliquis har ingen kjente interaksjoner med mat.1

 • Kan tas med eller uten mat.

Samtidig bruk anbefales ikke med sterke hemmere* av både CYP3A4 og P-gp:1

 • Azol-antimykotika (f.eks. itrakonazol)
 • HIV-proteasehemmere (f.eks. ritonavir)

Samtidig bruk skal utføres med varsomhet (ingen dosejustering av Eliquis kreves) med sterke induktorer av både CYP3A4 og P-gp:1

 • Karbamazepin
 • Fenobarbital
 • Fenytoin
 • Rifampicin
 • Johannesurt

 

Interaksjon med andre legemidler som påvirker hemostase1

Plateaggregasjonshemmere
og NSAIDs:

- ASA††

- NSAIDs

- Klopidogrel

Samtidig bruk av Eliquis med blodplatehemmere øker risikoen for blødning.

Det skal utvises forsiktighet hvis pasienten behandles samtidig med NSAIDs, inkludert ASA.

Antikoagulanter:

- Hepariner**

- Orale antikoagulanter

Samtidig behandling med Eliquis og andre antikoagulerende stoffer er kontraindisert, unntatt under omstendigheter med:

- ved bytte til eller fra Eliquis

- når ufraksjonert heparin blir gitt i doser som er nødvendige for å opprettholde et stabilt venøsteller arterielt kateter

Ved mange legemiddelkombinasjoner er ingen dosejustering nødvendig1

 • Amiodarone
 • Atenolol
 • Digoxin
 • Diltiazem
 • Famotidin
 • Naproxen
 • Kinidin
 • Verapamil

* Sterke hemmere kan øke eksponeringen og effekten av Eliquis.
Sterke induktorer kan redusere eksponeringen og effekten av Eliquis. Eliquis bør ikke brukes i kombinasjon med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp ved behandling av DVT og LE.
** f.eks. ufraksjonert heparin, lavmolekylære hepariner, heparinderivater
†† ASA = acetylsalisylsyre

 
Relatert innhold: 
Referanser