Skip directly to content

Eliquis ved forebygging av venøs tromboemboli (VTE) ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

En peroral direkte Faktor Xa-hemmer1

Eliquis (apixaban 2,5 mg-tabletter) til forebygging av venøs tromboemboli (VTE) postoperativt hos pasienter etter elektiv kne- eller hofteprotesekirurgi:1

  • Signifikant bedre forebygging av total VTE-hendelser/død uansett årsak sammenlignet med enoxaparin 40 mg x 1.2,3  Les mer her.
  • Ingen økt blødning sammenlignet med enoxaparin 40 mg x 12,3
  • Praktisk peroral administrering1
    • 12–24 timers postoperativt initieringsvindu*
    • Krever ingen dosejustering hos eldre eller pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon
    • Eliqius alene eller i kombinasjon med acetylsalisylsyre bør brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl 15–29 ml/min) pga. mulig høyere blødningsrisiko; Eliquis anbefales ikke til pasienter med CrCl <15 ml/min.

*Leger må vurdere de potensielle fordelene ved tidligere antikoagulasjon for VTE-profylakse samt risikoen for postkirurgisk blødning når det gjelder å fastsette administrasjonstidspunktet i dette tidsvinduet.

Det er begrenset klinisk erfaring med eldre pasienter som har fått Eliquis sammen med acetylsalisylsyre. Denne kombinasjonen bør benyttes med forsiktighet pga. en potensielt høyere blødningsrisiko.

Effekt ved forebygging av venøs tromboemboli (VTE)

Eliquis (tablett) har vist signifikant reduksjon av total VTE-hendelser/død uansett årsak sammenlignet med enoxaparin 40 mg x 1 (sprøyte) etter total kne- eller hofteprotesekirurgi.2,3

les mer >>

 

Blødninger ved forebygging av VTE

Eliquis øker ikke blødningsrisikoen sammenlignet med enoxaparin etter total kne- eller hofteprotesekirurgi.2,3

les mer >>

 

Dosering ved forebygging av venøs tromboemboli (VTE)

Eliquis tilbyr praktisk peroral administrering med oppstart 12–24 timer postoerativt. Dosering 2,5 mg to ganger daglig.1

les mer >>

 

Tolerabilitet

Eliquis viser tilsvarende tolerabilitet som enoxaparin ved ved både total kne- og hofteprotesekirurgi.2,3

les mer >>
 
Relatert innhold: 
Referanser