Skip directly to content

Behandling av venøs tromboemboli (VTE): AMPLIFY

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Eliquis sammenlignet med standarbehandling med enoxaparin/warfarin ved behandling av DVT og LE

AMPLIFY – en fase III-studie av Eliquis vs. enoxaparin/warfarin hos over 5000 pasienter med akutt VTE1

AMPLIFY ble utformet for å vise effekt og sikkerhet av Eliquis for behandling av DVT og LE sammenlignet med standardbehandling (innledende enoxaparin i minst fem dager, overlappet med warfarin INR 2,0–3,0 peroralt i seks måneder).1

Studiedesign

Baselinekarakteristika1

Inklusjonskriterier

Pasienter ble inkludert hvis de var 18 år eller eldre og hadde bekreftet symptomatisk proksimal DVT eller LE (med eller uten DVT). Proksimal DVT ble definert som trombose som minst omfatter vena poplitea eller en mer proksimal vene.1

Viktige eksklusjonskriterier

Pasienter ble ekskludert hvis de hadde aktiv blødning, høy risiko for blødning eller andre kontraindikasjoner for behandling med enoxaparin og warfarin; kreft og langvarig behandling med lavmolekylært heparin; provosert DVT eller LE, men fravær av risikofaktorer for tilbakefall; hvis <6 mnd antikoagulasjon var planlagt eller hvis de hadde en annen indikasjon for langvarig antikoagulasjonsbehandling, dobbel antiblodplatebehandling, behandling med ASA med en dose >165 mg daglig eller behandling med potente hemmere av cytokrom P-450 3A4.1

Resultater

ELIQUIS ® har vist sammenlignbar effekt med enoxaparin/warfarin, og signifikant 69 % relativ (1,2 % absolutt) risikoreduksjon for alvorlig blødning.1

Konklusjon

I AMPLIFY viste ELIQUIS® 10 mg to ganger daglig i 7 dager etterfulgt av 5 mg to ganger daglig i 6 måneder tilsvarende effekt som standard behandling bestående av enoxaparin etterfulgt av warfarin, og var forbundet med redusert risiko for alvorlig blødning.1

 

DVT = Dyp venetrombose
INR = Internasjonal normalisert ratio
LMWH = Lavmolekylært heparin
LE = Lungeemboli
RRR = Relativ risikoreduksjon
VTE = Venøs tromboemboli

 
*Pasientene i ELIQUIS® -gruppen fikk Eliquis 10 mg to ganger daglig de første 7 dagene, etterfulgt av Eliquis 5 mg to ganger daglig i 6 måneder.
Pasientene i gruppen som fikk standardbehandling, fikk 1 mg enoxaparin per kilo kroppsvekt hver 12. time i minst 5 dager. Warfarin-behandling ble påbegynt samtidig og fortsatte i 6 måneder. Warfarin-dosen ble justert for å opprettholde INR mellom 2,0 og 3,0. Enoxaparin eller placebo ble seponert når en blindet INR på 2,0 eller mer var oppnådd.1

 
Referanser