Skip directly to content

Forebygging av slag ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer: ARISTOTLE

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

ELIQUIS® til forebygging av slag: ARISTOTLE-studien viste at ELIQUIS® gav færre slag og alvorlige blødninger enn warfarin for pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer til forebygging av slag/systemisk emboli1,2

 

 

Oversikt over ARISTOTLE-studien

ARISTOTLE: en fase III dobbelt-blindet, dobbel-dummy, randomisert studie som sammenlignet ELIQUIS® (apixaban 5 mg x 2*) med warfarin til forebygging av slag/systemisk emboli hos flere enn 18 000 pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og minst en risikofaktor for slag.2

 

ARISTOTLE stor fase III-studie med mer enn 18 000 pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer2

Omarbeidet etter referanse 2.
*Dose på 5 mg to ganger daglig ble brukt hos 95,3 % av ELIQUIS®-pasientene.
En dose på 2,5 mg to ganger daglig med ELIQUIS® ble brukt hos pasienter som oppfylte to eller flere av følgende kriterier: alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg eller serumkreatinin ≥133 µmol/l.

ARISTOTLE: Studiedesign

I denne randomiserte dobbelt-blindet studien ble apixaban sammenlignet med warfarin (mål-INR 2,0 til 3,0) hos 18 201 pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og minst én risikofaktor for slag. Primærresultatet var iskemisk eller hemorragisk slag eller systemisk emboli.2

Studien var utformet for å teste non-inferiority, med sekundærmål å teste superiority med hensyn til primærresultatet og graden av større blødninger og dødsfall, uansett årsak.2

  • Inklusjonskriterier

Egnede pasienter hadde atrieflimmer eller flutter ved inklusjon eller 2 eller flere episoder med atrieflimmer eller flutter, dokumentert med elektrokardiografi, med minst 2 ukers mellomrom i løpet av de siste 12 månedene før inklusjon i studien.2

I tillegg var det nødvendig med minst én av følgende risikofaktorer for slag: alder ≥75 år, tidligere slag, transitorisk iskemisk anfall eller systemisk emboli, symptomatisk hjertesvikt i løpet av de foregående 3 måneder eller ejeksjonsfraksjon i venstre ventrikkel på ≤40 %, diabetes mellitus eller hypertensjon som krever farmakologisk behandling.2

  • Eksklusjonskriterier

Pasienter med atrieflimmer pga. en reversibel årsak, moderat eller alvorlig mitralstenose, andre tilstander enn atrieflimmer som krevde antikoagulasjon (f.eks. hjerteklaffprotese), slag innenfor de 7 foregående dagene, behov for ASA i en dose på >165 mg per dag eller for både ASA og klopidogrel, samt alvorlig nedsatt nyrefunksjon (serumkreatininnivå >221 μmol/l eller beregnet kreatininclearance <25 ml/min).2

  • Baselinekarakteristika

Baselinekarakteristika er representative for den generelle populasjonen med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer2

Tabellen er omarbeidet etter referanse 2.

ARISTOTLE: Resultater

1. ELIQUIS®: Den eneste antikoagulant som i én og samme dosering* har vist å være signifikant bedre enn warfarin på 3 viktige parametere.

I ARISTOTLE viste ELIQUIS® seg å være den første nye antikoagulanten som i én og samme dosering* viste superiority i 3 viktige kliniske parametere versus warfarin: forebygging av slag og systemisk emboli (kombinert endepunkt for primær effekt), alvorlig blødning (primært sikkerhetsendepunkt) og dødelighet uansett årsak (et sekundært endepunkt).#2

For hver 1000. pasient som ble behandlet i 1,8 år forebygde apixaban, sammenlignet med warfarin, slag hos 6 pasienter, alvorlig blødning hos 15 pasienter og død hos 8 pasienter.#2 

Signifikant bedre enn warfarin på 3 viktige parametere#2

Omarbeidet etter referanse 2.
#
Med forbedret monitorering av INR avtar de observerte fordelene med apixaban sammenlignet med warfarin med hensyn til død uansett årsak.
n=antall pasienter med en hendelse. N=antall pasienter enten i ELIQUIS®- eller warfaringruppen
*5 mg x 2. Et lite antall pasienter (4,7 %) fikk redusert dose 2,5 mg x 2 i henhold til studieprotokoll.
En dose på 2,5 mg to ganger daglig med ELIQUIS® ble brukt hos pasienter som oppfylte to eller flere av følgende kriterier: alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg eller serumkreatinin ≥133 µmol/l.
#

2. Signifikant bedre forebyggelse av slag / systemisk emboli versus warfarin

I ARISTOTLE-studien, sammenliknet med warfarin, viste ELIQUIS:2

  • 49 % RRR av hemorrhagic slag (HR=0,51; 95 % CI: 0,35 til 0,75, p<0,0001, AR: 0,24 % vs. 0,47 % pr år)2
  • 29 % RRR av dødelig eller invalidiserende slag (HR 0,71; 95 % CI: 0,54 til 0,94, AR: 0,50 % vs. 0,71 % pr år)2
  • Tilnærmet like rater for iskemisk eller udefinert slag (HR=0,92; 95 % CI: 0,74 til 1,13, p=0,42 AR: 2 0,97 % vs. 1,05 % pr år)2

ELIQUIS® reduserte risikoen for slag / systemisk emboli signifikant vs. warfarin hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer2

Omarbeidet etter referanse 2.
*Dose på 5 mg to ganger daglig ble brukt hos 95,3 % av ELIQUIS®-pasientene. En dose på 2,5 mg to ganger daglig med ELIQUIS® ble brukt hos pasienter som oppfylte to eller flere av følgende kriterier: alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg eller serumkreatinin ≥133 µmol/l.
 

3. ELIQUIS®: Signifikant reduksjon av alvorlig blødning vs. warfarin

Det primære sikkerhetsresultatet var alvorlige blødninger, ifølge kriteriene til International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH).

  • Alvorlige blødningshendelser ble observert hos 327 pasienter som fikk apixaban (2,13 % per år) sammenlignet med 462 pasienter i warfarin-gruppen (3,09 % per år) (HR 0,69; med ELIQUIS®, 95 % CI: 0,60–0,80, p<0,001)2

I ARISTOTLE-studien viste ELIQUIS®, sammenlignet med warfarin:

  • 58 % RRR av intrakranial blødning (AR: 0,33 % vs. 0,80 % pr år, HR=0,42; 95 % CI: 0,30 til 0,58, p<0,001)2
  • Alvorlig GI-blødning(AR: 0,76 % vs. 0,86 % pr år, HR=0,89; 95 % CI: 0,70 til 1,15, p=0,37)2 Ingen forskjell i insidensraten mellom warfarin vs. ELIQUIS®
  • Fatal blødning oppsto hos 10 pasienter (0,06 % per år) i ELIQUIS®-gruppen og 37 pasienter (0,24 % per år) i warfarin-gruppen.1

ELIQUIS® reduserte risikoen for alvorlig blødning vs. warfarin signifikant hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer2

 
Omarbeidet etter referanse 2.
*Dose på 5 mg to ganger daglig ble brukt hos 95,3 % av ELIQUIS®-pasientene. En dose på 2,5 mg to ganger daglig med ELIQUIS® ble brukt hos pasienter som oppfylte to eller flere av følgende kriterier: alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg eller serumkreatinin ≥133 µmol/l.
 

4. ELIQUIS® reduserte signifikant risikoen for død uansett årsak vs. warfarin hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer#2

Median varighet av oppfølging 1,8 år.2

ELIQUIS® ga signifikant reduksjon av risikoen for dødelighet av alle årsaker sammenlignet med warfarin hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer#2

Omarbeidet etter referanse 2.
#Med forbedret monitorering av INR avtar de observerte fordelene med apixaban sammenlignet med warfarin med hensyn til død uansett årsak.
*Dose på 5 mg to ganger daglig ble brukt hos 95,3 % av ELIQUIS®-pasientene. En dose på 2,5 mg to ganger daglig med ELIQUIS® ble brukt hos pasienter som oppfylte to eller flere av følgende kriterier: alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg eller serumkreatinin ≥133 µmol/l.
† n = antall pasienter med en hendelse. N = antall pasienter enten i ELIQUIS®- eller warfaringruppen.

Konklusjon

Apixaban var superior i forhold til warfarin hos pasienter med atrieflimmer når det gjaldt å forebygge slag eller systemisk emboli, forårsaket færre blødninger og ga lavere dødelighet.#2

#Med forbedret monitorering av INR avtar de observerte fordelene med apixaban sammenlignet med warfarin med hensyn til død uansett årsak.
AR = absolutt risiko
CI = confidence interval
HR = hazard ratio
RRR = relativ risikoreduksjon

 
Relatert innhold: 
Referanser