Skip directly to content

Forebygging av slag ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer: AVERROES

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Apixaban versus ASA for forebygging av slag blant pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer som ikke lyktes med eller ikke var egnet til behandling med vitamin K-antagonist (AVERROES)1,2

Oversikt over AVERROES-studien

I en dobbelt blindet studie ble 5599 pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med økt risiko for slag og som var uegnet for vitamin K-antagonistbehandling randomisert til å få apixaban (5 mg to ganger daglig) eller ASA (81 til 324 mg per dag) for å undersøke om apixaban har bedre slagforebyggende effekt enn ASA. Gjennomsnittlig oppfølgingsperiode var 1,1 år. Primæreffektresultatet var forekomsten av slag eller systemisk emboli. Det primære sikkerhetsresultatet var forekomsten av alvorlige blødninger, definert som klinisk åpenbar blødning ledsaget av ett eller flere av følgende: nedgang i hemoglobinnivået på 2 g per desiliter eller mer i en 24-timersperiode, transfusjon av 2 eller flere enheter pakkede røde blodceller, blødning på et kritisk sted (intrakraniell, intraspinal, intraokulær, perikardial, intraartikulær, intramuskulær med kompartmentssyndrom, eller retroperitoneal) eller fatal blødning.2

  • Superiority-studien ble avsluttet tidlig på grunn av en klar fordel for ELIQUIS® i forhold til det primære endepunktet.2

AVERROES-studien er den første og eneste studien som ser på en NOAK sammenlignet med ASA. ELIQUIS® viste resultater i en studie med mer enn 5000 pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer, sammenliknet med ASA2

 
Omarbeidet etter referanse 2.
94 % av ELIQUIS®-pasientene fikk en 5 mg to ganger daglig. En dose på 2,5 mg to ganger daglig ble brukt i en undergruppe med ELIQUIS®-pasienter (6 %) som oppfylte to eller flere av følgende kriterier: alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg eller serumkreatinin ≥133 µmol/l.
**ASA = acetylsalisylsyre.
 

AVERROES: Studiedesign

I en dobbelt-blindet studie ble 5599 pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer som hadde økt risiko for slag og som var uegnet for vitamin-K-antagonist behandling randomisert til enten apixaban (med en dose på 5 mg to ganger daglig) eller ASA (81 til 324 mg per dag) for å fastslå hvorvidt apixaban var superior.2

  • Inklusjonskriterier

Egnede pasienter var ≥50 år gamle og hadde dokumentert ikke-klaffeassosiert atrieflimmer i løpet av de siste 6 månedene før inklusjon eller ved 12-avlednings EKG på screeningdagen. Pasientene måtte også ha minst én av følgende risikofaktorer for slag: tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall, ≥75 år, arteriell hypertensjon (som ble behandlet), diabetes mellitus (som ble behandlet), hjertesvikt (New York Heart Association klasse 2 eller høyere ved inklusjon), en ejeksjonsfraksjon i venstre ventrikkel på ≤35 % eller dokumentert perifer arteriesykdom. I tillegg kunne pasientene ikke få VKA-behandling, enten fordi det allerede var påvist at det var uegnet for dem, eller fordi det var forventet å være uegnet.2

  • Eksklusjonskriterier

En av følgende risikofaktorer: klaffesykdom som krevde kirurgi, andre tilstander enn ikke-klaffeassosiert atrieflimmer der pasientene hadde behov for langvarig antikoagulasjon, alvorlig blødningshendelse siste 6 måneder eller høy blødningsrisiko, aktuelt misbruk av alkohol eller andre substanser eller psykososiale problemer, alvorlig nedsatt nyrefunksjon, ALT eller AST >2 x ULN, total bilirubin mer enn 1,5 x ULN, forventet levetid <1 år.2

  • Baselinekarakteristika

 

Baselinekarakteristika er representative for den generelle populasjonen med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer.2

ELIQUIS® Averroes baseline karakteristika
Omarbeidet etter referanse 2.

 

AVERROES: Effektresultater

ELIQUIS® viste bedre effekt versus ASA i forebygging av slag eller systemisk emboli2

Hos pasienter der vitamin K-antagonistbehandling ble vurdert som uegnet reduserte apixaban, sammenlignet med ASA, risikoen for slag eller systemisk emboli med mer enn 50 %, uten en signifikant økning i risikoen for alvorlige blødninger.2

  • Superiority-studien ble avsluttet tidlig på grunn av en klar fordel for ELIQUIS® i forhold til det primære endepunktet.2

ELIQUIS® vs. ASA: Signifikant reduksjon av slag og systemisk emboli2

Omarbeidet etter referanse 2.
94 % av ELIQUIS®-pasientene fikk en dose på 5 mg to ganger daglig. En dose på 2,5 mg to ganger daglig ble brukt i en undergruppe med ELIQUIS®-pasienter (6 %) som oppfylte to eller flere av følgende kriterier: alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg eller serumkreatinin ≥133 µmol/l.2
**En dose på 81 mg daglig ble brukt av 64 % av pasientene i ASA-gruppen.2
 

AVERROES: Sikkerhetsendepunkter

ELIQUIS® ga ingen økt risiko for alvorlige blødninger versus ASA2

Alvorlige blødningshendelser ble sett hos 44 pasienter som fikk apixaban og hos 39 pasienter som fikk ASA
(HR 1,13 med ELIQUIS®, 95 % CI [0,74–1,75], p=0,57).2

Man så signifikant færre permanente seponeringer med studiemedisinen etter 2 år for ELIQUIS® versus ASA
(17,9 % per år versus 20,5 % per år p=0,03).2

ELIQUIS® vs. ASA: Sammenlignbar risiko for alvorlig blødning2

Omarbeidet etter referanse 2.
94 % av ELIQUIS®-pasientene fikk en dose på 5 mg to ganger daglig. En dose på 2,5 mg to ganger daglig ble brukt i en undergruppe med ELIQUIS®-pasienter (6 %) som oppfylte to eller flere av følgende kriterier: alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg eller serumkreatinin ≥133 µmol/l.2
**En dose på 81 mg daglig ble brukt av 64 % av pasientene i ASA-gruppen.2
 

Konklusjon

Hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer der vitamin K-antagonistbehandling var uegnet, reduserte apixaban risikoen for slag eller systemisk emboli uten signifikant økning av risikoen for alvorlige blødninger eller intrakraniell blødning.2

 
ASA = acetylsalisylsyre
AR = absolutt risiko
CI = confidence interval
HR = hazard ratio
RRR = relativ risikoreduksjon

 

 
Relatert innhold: 
Referanser