Skip directly to content

Forebygging av venøs tromboemboli (VTE): ADVANCE-3

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

ADVANCE-3: En fase III-studie som undersøkte effekten og sikkerheten ved ELIQUIS® sammenlignet med enoxaparin 40 mg x 1 til forebygging av venøs tromboemboli (VTE) hos pasienter som gjennomgår total hofteprotesekirurgi (THR)2

ADVANCE-3: Studiedesign2

I denne multisenter-, randomiserte dobbelt blindete studien fikk pasienter enten ELIQUIS® 2,5 mg x 2, med start 12–24 timer etter kirurgi, eller enoxaparin 40 mg x 1 med start 12 timer (+/-3) før inngrepet. 2708 pasienter ble randomisert til ELIQUIS®; 2699 ble randomisert til enoxaparin.

Pasientene gjennomgikk enten elektiv total hofteprotesekirurgi eller revisjon av en tidligere innsatt hofteprotese. Behandlingen fortsatte 32–38 dager etter inngrepet.

På sykehus ble alle pasienter evaluert daglig med henblikk på symptomatisk dyp venetrombose (DVT) eller lungeemboli (PE) samt blødningskomplikasjoner. Bilaterale venografiske studier var berammet til 32–38 dager etter inngrepet. Alle venogrammer ble vurdert av en uavhengig sentral evalueringskomité.

1949 pasienter i ELIQUIS®-gruppen (apixaban 2,5 mg-tabletter) og 1917 i enoxaparin 40 mg x 1-dosegruppen ble inkludert i primæreffektanalysen.

Primæreffektendepunkt var totalt antall venøs tromboemboli (VTE) og død uansett årsak (kombinasjon av asymptomatisk og symptomatisk VTE, ikke-dødelig PE og dødsfall uansett årsak), mens sekundæreffektendepunkt var alvorlig VTE (kombinasjon av asymptomatisk og symptomatisk proksimal DVT, ikke-fatal PE og VTE-relatert død).

ADVANCE-3: Effektresultater

ELIQUIS® viste superior effekt versus enoxaparin 40 mg x 1 til forebygging av venøs tromboemboli (VTE) etter total hofteprotesekirurgi (THR).2

 
Total VTE/dødsfall uansett årsak2
Alvorlig VTE2
 
 
Omarbeidet etter referanse 2
RRR: Relativ risikoreduksjon
*Totalt antall VTE/ død uansett årsak målt dag 10-14 var en kombinasjon av asymptomatisk eller symptomatisk DVT, ikke-dødelig PE og dødsfall av alle årsaker.
ƗAlvorlig venøs tromboemboli (VTE) var en kombinasjon av asymptomatisk og symptomatisk proksimal dyp venetrombose (DVT), ikke-dødelig lungeemboli (PE) og VTE-relatert død.
 
I ADVANCE-3 var forekomsten av symptomatisk venøs tromboemboli (VTE) og VTE-relaterte dødsfall lav og på tilsvarende nivå som enoxaparin 40 mg x 112: 4/2708 pasienter (0,1 %) i ELIQUIS®-gruppen versus 10/2699 pasienter (0,4 %) i enoxaparingruppen (P=0,11).

ADVANCE-3: Sikkerhetsendepunkter

ELIQUIS® ga ingen økt blødning versus enoxaparin 40 mg x 1 etter total hofteprotesekirurgi (THR).2

Primært sikkerhetsendepunkt var blødning under behandling (kombinasjon av alvorlig og CRNM).2

ADVANCE-3-studie: blødningsrate i behandlingsperioden2
 

Omarbeidet etter referanse 2.
Resultatene omfatter alle forekomster etter første dose med enoxaparin (før kirurgi) CRNM: klinisk relevant, ikke-alvorlig.

Relatert innhold: 
Referanser