Skip directly to content

Forebygging av tilbakevendende venøs tromboemboli: AMPLIFY EXT

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Eliquis sammenlignet med placebo ved forebygging av tilbakevendende VTE

AMPLIFY-EXT er en 12-måneders studie av Eliquis vs. placebo med over 2000 pasienter med DVT eller LE (med eller uten DVT).1

AMPLIFY-EXT var utformet for å vise effekten og sikkerheten av Eliquis sammenlignet med placebo for forebygging av residiverende DVT og LE etter 6 til 12 måneders antikoagulasjonbehandling for DVT og/eller LE.1

Studiedesign

Baselinekarakteristika1

Inklusjonskriterier

Kvalifisert for inklusjon var pasienter som var 18 år eller eldre og hadde objektivt bekreftet, symptomatisk DVT eller LE (med eller uten DVT); pasienter som hadde fått behandling i 6 til 12 måneder med standard antikoagulasjonsbehandling eller hadde fullført behandling med Eliquis eller enoxaparin/warfarin som deltakere i AMPLIFY-studien; og pasienter som hadde klinisk likevekt i fortsettelse eller opphør av behandling.1

Viktige eksklusjonskriterier

Pasienter ble utelukket hvis de hadde en kontraindikasjon mot fortsatt antikoagulasjonsbehandling, eller hvis de hadde behov for vedvarende antikoagulasjonsbehandling, dobbel antiblodplate-behandling eller ASA i doser på over 165 mg per dag.1

Resultater

Eliquis viste signifikant reduksjon i tilbakevendende VTE vs. placebo og sammenlignbar forekomst av alvorlig blødning som placebo.1,2

Konklusjoner

Forlenget antikoagulasjon med Eliquis 2,5 mg to ganger daglig reduserte risikoen for venøs tromboemboli uten å øke forekomsten av alvorlig blødning sammenlignet med placebo1

 

 

*Bare ELIQUIS 2,5 mg to ganger daglig er lisensiert for forlenget behandling.2
Pasienter kunne ha flere risikofaktorer.1
Data om bruken av blodplatehemmende midler ble beregnet i sikkerhetspopulasjonen (840 pasienter i ELIQUIS ®  2,5 mg-gruppen, 811 i ELIQUIS®  5 mg-gruppen og 826 i placebogruppen), ikke i ITT-populasjonen.1

AMPLIFY-EXT: Apixaban etter innledende kontroll av lungeemboli og dyp venetrombose med førstelinjeterapi – forlenget behandling
ASA = Acetylsalisylsyre
BD = To ganger daglig
DVT = Dyp venetrombose
ITT = Behandlinsgintensjon
LE = Lungeemboli
RRR = Relativ risikoreduksjon
VTE = Venøs tromboemboli

 
Referanser