Det er pasientgrupper som ikke skal behandles med Eliquis eller noen av de andre nye orale antikoagulantia, som pasienter med mekaniske hjerteklaffer eller moderat til alvorlig mitral stenose.1,2

Eliquis har følgende kontraindikasjoner:1

  • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

  • Aktiv, klinisk signifikant blødning.

  • Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko.

  • Lesjoner eller tilstand som vurderes som en signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjent eller mistenkt øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser.

  • Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UFH), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling eller når UFH er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentral venøst eller arterielt kateter.

 Se preparatomtale for Eliquis for fullstendig informasjon.

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC) pkt. 4.3, gjeldende pr. 01.07.2019
  2. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J. 2016 Oct 7;37(38):2893-2962

 

PP-ELI-NOR-1241/432NO1905067-01   06.09.2019