Brukervilkår for nettsteder som eies og drives av Pfizer AS

Sist oppdatert juni 2022

LES NØYE GJENNOM DISSE BRUKERSVILKÅRENE FØR DU BRUKER NETTSTEDET

Ved å bruke nettstedet www.eliquis.no aksepterer du disse vilkårene. Dersom du ikke aksepterer vilkårene, må du forlate www.eliquis.no og se bort fra den informasjon som du har fått tilgang til. Nettstedet www.eliquis.no eies og drives av Pfizer AS, org. nr. 915 213 596, Drammensveien 288, 0283 Oslo, telefon + 47 67 52 61 00.


1.  AKSEPT

Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du at du er bundet av disse bruksvilkårene. Pfizer forbeholder seg retten til å endre vilkårene når vi anser det å være nødvendig. Endringene trer i kraft når de er publisert på nettstedet.

2.  ANVENDELSESOMRÅDE

Disse bruksvilkårene gjelder kun din bruk av dette nettstedet. Pfizer driver også andre nettsteder, og disse kan ha andre bruksvilkår. Dette vil fremgå på de respektive nettsteder.

3.  BRUK AV NETTSTEDET

Dette nettstedet inneholder informasjon om Pfizer, om vår virksomhet, våre terapiområder og/eller våre produkter. Dette nettstedet er kun beregnet for et bestemt publikum, dvs. helsepersonell. Din tilgang til og bruk av informasjonen på nettstedet er underlagt de begrensninger som fremkommer, samt gjeldende lover. Ved å gå inn på og bruke dette nettstedet, aksepterer du uten begrensninger eller forbehold disse bruksvilkårene.

4.  DIN INFORMASJON

Som bruker av nettstedet er du ansvarlig for at eventuell informasjon som du gir oss er riktig.

5.  MEDISINSK INFORMASJON

Selv om det kan finnes informasjon på dette nettstedet om medisinske tilstander og hvordan kan disse behandles, skal man øyeblikkelig kontakte lege hvis man har en medisinsk tilstand. Pfizer tilbyr ikke pasientspesifikke behandlingsråd. Kontakt lege eller annet kvalifisert helsepersonell før du bruker noen av legemidlene som er beskrevet her eller på andre nettsteder.

6.  LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Dette nettstedet inneholder lenker både til andre Pfizer-nettsteder og til nettsteder som drives av tredjeparter. Pfizer påtar seg intet ansvar for innholdet på nettsteder som drives av tredjeparter.

7.  PERSONVERN

Se Pfizers retningslinjer for behandling av personopplysninger for informasjon om våre registreringsprosesser og hvordan vi beskytter din personinformasjon. Se også vår Cookiepolicy.

8. IKKE-KONFIDENSIELL INFORMASJON.

All kommunikasjon eller annet materiale (for eksempel spørsmål, kommentarer og forslag) som du sender til Pfizer via internett, e-post eller på annen måte, vil bli ansett å være ikke-konfidensiell. Pfizer står fritt til å bruke alle ideer, konsepter, know-how eller teknologi som formidles for ethvert formål inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter.

9. IMMATERIELLE RETTIGHETER M.M.

Pfizer eier alle opphavsrettigheter, patenter, databaserettigheter, varemerker, design, know-how, all konfidensiell informasjon og alle andre immaterielle rettigheter, både registrerte og uregistrerte, herunder søkte rettigheter, som finnes på dette nettstedet. Innholdet på nettstedet kan kun kopieres for ikke-kommersiell privat bruk, med alle immaterielle rettigheter og andre proprietære rettigheter i behold, og kan ikke kopieres, reproduseres eller på annen måte videreformidles. Med det unntak som uttrykkelig fremkommer over, kan du ikke kopiere, vise, laste ned, distribuere, modifisere, reprodusere, publisere eller videresende informasjon, tekst eller dokumenter som finnes på dette nettstedet eller i noen del av dette, med mindre du har fått Pfizers skriftlige samtykke til dette. Pfizers navn og logo er registrerte varemerker, og kan ikke brukes av andre uten Pfizers uttrykkelige skriftlige samtykke. Misbruk av Pfizers varemerker eller annet materiale tilhørende Pfizer er forbudt og innebærer brudd på åndsverkslovgivningen, varemerkelovgivningen og/eller annen lovgivning. Pfizer vil rettslig forfølge alle slike brudd i den grad lovgivingen tillater. 

10.  ANSVARSFRASKRIVELSE

Pfizer har tatt alle rimelige forholdsregler for at informasjonen på dette nettstedet er korrekt, men ved å bruke nettstedet aksepterer du at informasjonen, produktene og tjenestene som gis "SOM DE ER." Pfizer gir ingen uttalte eller implisitte garantier med hensyn til nøyaktighet, innholdet, fullstendighet, pålitelighet, brukbarhet eller lovlighet av informasjonen på dette nettstedet.

11.  BRUDD PÅ DISSE BRUKERVILKÅRENE

Pfizer forbeholder seg retten til å avbryte eller avslutte din tilgang hvis du bryter brukervilkårene. Hvis bruddet ditt forårsaker skade for andre, aksepterer du å holde Pfizer skadesløs og fri fra ansvar mot ethvert tap, skade eller kostnader. Hvis det oppstår uenighet som følge av brukervilkårene eller din bruk av dette nettstedet, skal vi søke å løse uenigheten i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes, skal alle tvister, klager eller uenigheter løses av de norske domstolene med Oslo tingrett som førsteinstans.

Kontakt internettansvarlig i Pfizer AS
e-postadresse: [email protected](link sends e-mail)

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023