DOAK* anbefales til behandling av VTE hos pasienter med kreft

Nyere nasjonale3,4 og internasjonale retningslinjer for behandling av VTE hos kreftpasienter,5,6 anbefaler bruk av NOAK/DOAK som alternativ til lavmolekylære hepariner (LMWH).

En nylig publisert oversiktsartikkel i Tidsskriftet Den Norske Legeforening1 redegjør for direkte faktor Xa-hemmere (apiksaban, edoksaban og rivaroksaban) som sidestilt behandling til lavmolekylært heparin også ved behandling av VTE hos kreftpasienter, basert på internasjonale retningslinjer.

Venøs tromboembolisk (VTE) sykdom, som dyp venetrombose og lungeemboli, er en hyppig tilstand hos pasienter med kreft og ofte forbundet med høy risiko for komplikasjoner og tilbakevendende hendelser.1,2

Tidligere anbefalt behandling av VTE hos pasienter med kreft har vært daglige injeksjoner med ufraksjonært (lavmolekylært) heparin. 

Eliquis vs dalteparin

Eliquis tablettbehandling (apiksaban) vs dalteparin injeksjonsbehandling ved behandling av VTE hos pasienter med kreft.

CARAVAGGIO-studien hadde primært til hensikt å undersøke effekt (tilbakevendende VTE) og sikkerhet (alvorlige blødninger) av apiksaban sammenlignet med dalteparin hos pasienter med kreft og påvist VTE.2
 
Eliquis viste sammenlignbar effekt som dalteparin ved behandling av venøs tromboembolisme hos kreftpasienter, uten å øke risiko for alvorlige eller ikke-alvorlige blødninger, inkl. GI-blødninger.

Predefinert subanalyser av studien har også undersøkt forekomst av alvorlige blødninger hos pasienter med gastrointestinal cancer, inkludert colorektal, lever og galle. Eliquis viste ingen økning i forekomst av alvorlig gastrointestinal blødning sammenlignet med pasienter som ble behandlet med lavmolekylære hepariner (dalteparin).

Les oppsummering av CARAVAGGIO-studien

 

NOAK i klinisk behandling

Nasjonalt handlingsprogram utgitt av Helsedirektoratet 2021.4

Nyere nasjonale3,4 og internasjonale5,6 retningslinjer for behandling av VTE hos kreftpasienter, anbefaler bruk av NOAK som alternativ til lavmolekylære hepariner (LMWH). Til pasienter med forhøyet blødningsrisiko har nasjonale retningslinjer3 imidlertid anbefalt LMWH fremfor NOAK, basert på tidligere publiserte studiedata.7,8


Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom anbefaler NOAK* som behandling av VTE hos kreftpasienter.4


Den 4.januar 2021 publiserte Helsedirektoratet Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom.4


I det nasjonale handlingsprogrammet for lungekreft blir NOAK anbefalt som behandling av VTE hos kreftpasienter og apiksaban (Eliquis) som den best dokumenterte NOAK med tanke på effekt (forekomst av re-trombosering) og sikkerhet (forekomst av alvorlige blødninger), basert på den nylig publiserte CARAVAGGIO studien.2


Les mer om Tromboembolisk sykdom hos kreftpasienter i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer.

Nasjonalt handlingsprogram

*NOAK (Non-vitamin K-avhengige Orale Antikoagulantia, også omtalt som DOAK = direkte orale antikoagulantia)

Referanser:

 1. Mahajan A, Brunson A, White R, Wun T. The Epidemiology of Cancer-Associated Venous Thromboembolism: An Update. Semin Thromb Hemost. 2019;45(4):321-325.
 2. Agnelli G, Becattini C, Meyer G, et al. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. N Engl J Med. 2020;382(17):1599-1607.
 3. Vandvik PO, Kristiansen A, Sandset PM et al. Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse – 2020. 6.5.1 DVT og Lungeemboli ved samtidig kreftsykdom. Norsk selskap for trombose og hemostase. v.2.0, 27.05.2020. 
 4. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom. Helsedirektoratet 01/2021 19.utgave, sist faglig oppdatert 14. april 2021 Tromboembolisk sykdom hos kreftpasienter - Helsedirektoratet (sist lastet 17.01.23).
 5. Lyman GH, Carrier M, Ay C, et al. American Society of Hematology 2021 guidelines for management of venous thromboembolism: prevention and treatment in patients with cancer. Blood Adv. 2021;5(4):927-974.
 6. NICE guideline. Venous thromboembolic diseases: diagnosis, management and thrombophilia testing. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2020 Mar 26. PMID: 32374563.
 7. Gary E. Raskob, Nick van Es, Peter Verhamme et.al. Edoxaban for the Treatment of Cancer Associated Venous Thromboembolism. The New England Journal of Medicine. Downloaded from nejm.org on December 12, 2017
 8. Annie M. Young, Andrea Marshall, Jenny Thirlwall et.al. Comparison of an Oral Factor Xa Inhibitor With Low Molecular Weight Heparin in Patients With Cancer With Venous Thromboembolism: Results of a Randomized Trial (SELECT-D). Journal of Clin Onc. VOLUME 36, NUMBER 20, JULY 10, 2018.
 9. Ageno W, Vedovati MC, Cohen A, et al; Bleeding with Apixaban and Dalteparin in Patients with Cancer-Associated Venous Thromboembolism: Results from the Caravaggio Study. Thromb Haemost. 2021 May;121(5):616-624


  1. Larsen TL, Ghanima W, Sandset PM, Frøen H, Jacobsen EM, Torfoss D, Astrup Dahm AE. Faktor Xa-hemmere til forebygging og behandling av venøstromboembolisme ved kreft.  
  Tidsskrift for Den norske legeforening Publisert: 28. desember 2022 Tidsskr Nor Legeforen 2022 doi: 10.4045/tidsskr.22.0228

Podcast referanser:

 1. Blom JW, Doggen CJ, Osanto S, Rosendaal FR. Malignancies, prothrombotic mutations, and the risk of venous thrombosis. JAMA. 2005 Feb 9;293(6):715-22. 
 2. Monreal M, Falgá C, Valdés M, Suárez C, Gabriel F, Tolosa C, Montes J; Riete Investigators. Fatal pulmonary embolism and fatal bleeding in cancer patients with venous thromboembolism: findings from the RIETE registry. J Thromb Haemost. 2006 Sep;4(9):1950-6 
 3. Khorana AA, Francis CW, Culakova E et. al. Thromboembolism is a leading cause of death in cancer patients receiving outpatient chemotherapy. J Thromb Haemost. 2007 Mar;5(3):632-4. 
 4. Eliquis (apiksaban) preparatomtale (SPC)
 5. Sørensen HT, Mellemkjaer L, Steffensen FH, et al. The risk of a diagnosis of cancer after primary deep venous thrombosis or pulmonary embolism. N Engl J Med. 1998 Apr 23;338(17):1169-73. 
 6. Desai R, Koipallil GK, Thomas N, et al. Efficacy and safety of direct oral anticoagulants for secondary prevention of cancer associated thrombosis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Sci Rep. 2020 Nov 3;10(1):18945. 
 7. Giancarlo Agnelli, M.D., Cecilia Becattini, M.D., Guy Meyer, M.D. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1915103. March 29, 2020. 
 8. Khorana AA, Noble S, Lee AYY, et al. Role of direct oral anticoagulants in the treatment of cancer-associated venous thromboembolism: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2018 Sep;16(9):1891-1894. 

(Podcast epiosode: PP-ELI-NOR-1855/432-NO-2100239, video: PP-ELI-NOR-2006/432-NO-2200217)


PP-ELI-NOR-2350 | Utarbeidet 04.2024