Venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos pasienter med kreft

Venøs tromboembolisk sykdom, som dyp venetrombose og lungeemboli, er en hyppig tilstand hos pasienter med kreft og ofte forbundet med høy risiko for komplikasjoner og tilbakevendende hendelser.1,2

NOAK/DOAK* i behandling av (VTE) hos pasienter med kreft

Tidligere anbefalt behandling av VTE hos pasienter med kreft har vært daglige injeksjoner med ufraksjonært (lavmolekylært) heparin.

Nyere nasjonale3,4 og internasjonale retningslinjer for behandling av VTE hos kreftpasienter,5,6 anbefaler bruk av NOAK som alternativ til lavmolekylære hepariner (LMWH).

Imidlertid har tidligere studier med NOAK7,8 sammenlignet med LMWH vist økt forekomst av alvorlige blødninger, hovedsakelig relatert til gastrointestinal traktus. Derfor har behandling med lavmolekylært heparin vært foretrukket ved forhøyet blødningsrisiko.3

Eliquis tablettbehandling (apiksaban) vs dalteparin injeksjonsbehandling ved behandling av VTE hos pasienter med kreft

CARAVAGGIO-studien hadde primært til hensikt å undersøke effekt (tilbakevendende VTE) og sikkerhet (alvorlige blødninger) av apiksaban sammenlignet med dalteparin hos pasienter med kreft og påvist VTE.2
 
Eliquis viste sammenlignbar effekt som dalteparin ved behandling av venøs tromboembolisme hos kreftpasienter, uten å øke risiko for alvorlige eller ikke-alvorlige blødninger, inkl. GI-blødninger.

Les oppsummering av CARAVAGGIO-studien

 

NOAK i klinisk behandling

Nasjonalt handlingsprogram utgitt av Helsedirektoratet 2021.4

Nyere nasjonale3,4 og internasjonale5,6 retningslinjer for behandling av VTE hos kreftpasienter, anbefaler bruk av NOAK som alternativ til lavmolekylære hepariner (LMWH). Til pasienter med forhøyet blødningsrisiko har nasjonale retningslinjer3 imidlertid anbefalt LMWH fremfor NOAK, basert på tidligere publiserte studiedata.7,8

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom anbefaler NOAK* som behandling av VTE hos kreftpasienter.4

Den 4.januar 2021 publiserte Helsedirektoratet Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom.4

I det nasjonale handlingsprogrammet for lungekreft blir NOAK anbefalt som behandling av VTE hos kreftpasienter og apiksaban (Eliquis) som den best dokumenterte NOAK med tanke på effekt (forekomst av re-trombosering) og sikkerhet (forekomst av alvorlige blødninger), basert på den nylig publiserte CARAVAGGIO studien.2

Les mer om Tromboembolisk sykdom hos kreftpasienter i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer.

Nasjonalt handlingsprogram

*NOAK (Non-vitamin K-avhengige Orale Antikoagulantia, også omtalt som DOAK = direkte orale antikoagulantia)

Referanser:

  1. Mahajan A, Brunson A, White R, Wun T. The Epidemiology of Cancer-Associated Venous Thromboembolism: An Update. Semin Thromb Hemost. 2019;45(4):321-325.
  2. Agnelli G, Becattini C, Meyer G, et al. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. N Engl J Med. 2020;382(17):1599-1607.
  3. Vandvik PO, Kristiansen A, Sandset PM et al. Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse – 2020. 6.5.1 DVT og Lungeemboli ved samtidig kreftsykdom. Norsk selskap for trombose og hemostase. v.2.0, 27.05.2020. 
  4. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom. Helsedirektoratet 01/2021 19.utgave, sist faglig oppdatert 14. april 2021 https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/lungekreft-mesoteliom-og-thymom-handlingsprogram (sist lastet 17.08.21).
  5. Lyman GH, Carrier M, Ay C, et al. American Society of Hematology 2021 guidelines for management of venous thromboembolism: prevention and treatment in patients with cancer. Blood Adv. 2021;5(4):927-974.
  6. NICE guideline. Venous thromboembolic diseases: diagnosis, management and thrombophilia testing. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2020 Mar 26. PMID: 32374563.
  7. Gary E. Raskob, Nick van Es, Peter Verhamme et.al. Edoxaban for the Treatment of Cancer Associated Venous Thromboembolism. The New England Journal of Medicine. Downloaded from nejm.org on December 12, 2017
  8. Annie M. Young, Andrea Marshall, Jenny Thirlwall et.al. Comparison of an Oral Factor Xa Inhibitor With Low Molecular Weight Heparin in Patients With Cancer With Venous Thromboembolism: Results of a Randomized Trial (SELECT-D). Journal of Clin Onc. VOLUME 36, NUMBER 20, JULY 10, 2018.

 

PP-ELI-NOR-1727/432-NO-2100132