Se nå - bli med å tolke månedens EKG (6 min)

Hva tror du kardiolog Vegard Vavik og spesialist i allmennmedisin Stig-André Normann kommer frem til når de tolker denne månedens EKG? 


Episode 1 - januar 2024

Hver episode gjennomgår ulike EKG- og pasientekasuistikker. Denne episoden handler om en ung pasient som får kraftig hjertebank på trening.

Vil du holde deg oppdatert på EKG?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, så får du beskjed når det kommer nye episoder av Månedens EKG, samt relevant faglig informasjon og nyttige oppdateringer.

Registrer deg her

 

Tidligere episoder av "Månedens EKG"

Episode 5 - 2023 (5 min)

 • Denne episoden handler om en pasient med høyt blodtrykk

Episode 5: Om en pasient med høyt blodtrykk.

Episode 4 - 2023 (5 min)

 • Denne episoden handler om rutinekontroll på allmennlegekontoret

Episode 4: Om rutinekontroll på allmennlegekontoret. 

Episode 3 - 2023 (5 min)

 • Denne episoden handler om lav hjertefrekvens

Episode 3: Om lav hjertefrekvens.

Episode 2 - 2023 (7 min)

 • Denne episoden handler om rask rytme.

Episode 2: Om rask rytme.

Episode 1 - 2023 (4 min)

 • Denne episoden handler om atrieflimmer og elektrokonvertering

Episode 1: Om atrieflimmer og elektrokonvertering.

VIKTIG SIKKERHETS- OG FORSKRIVINGSINFORMASJON

Eliquis® (apiksaban)
Reseptbelagt legemiddel, reseptgruppe: C.

Indikasjoner: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥ 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥ II).
Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.
Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi.

Dosering og administrasjonsform: 
Eliquis tabletter for oral administrering.

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF:
5 mg to ganger daglig. Dosereduksjon til 2,5 mg to ganger daglig for pasienter med spesielle kriterier, se preparatomtale for fullstendig informasjon.

Behandling av DVT og LE og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt):
10 mg to ganger daglig de første 7 dagene, deretter 5 mg to ganger daglig.

Forebygging av tilbakevendende VTE (VTEp): 
2,5 mg to ganger daglig.

Elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. 
2,5 mg to ganger daglig.

Vanligste bivirkninger:
Vanlige bivirkninger er blødning, kontusjon, neseblødning og hematom. Pasienter bør overvåkes nøye for tegn til blødning og behandlingen skal avbrytes dersom det oppstår alvorlige blødninger.

Alvorlige bivirkninger:
Alvorlige blødninger som hjerneblødning og abdominal blødning er definert som mindre vanlige bivirkninger.

Kontraindikasjoner:
Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Samtidig behandling med andre antikoagulantia, unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UFH (ufraksjonert heparin) er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer.
 
Advarsler og forsigtighetsregler:

 • Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes
 • Ikke anbefalt til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon assosiert med koagulopati
 • Ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose og som har fått påvist antifosolipidsyndrom
 • Ikke anbefalt til pasienter med kunstige hjerteklaffer
 • Apiksaban er ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi
 • Før oppstart av apixaban ved behandling av DVT og LE hos pasienter med kreft, skal man gjøre en nøye vurdering av fordeler versus risiko

Interaksjoner:
Hemmere av CYP3A4 og P-gp:
Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke.

Induktorer av CYP3A4 og P-gp:
Samtidig bruk av preparater som er sterke induktorer av CYP3A4- og P-gp (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til ca. 50 % reduksjon i apiksabaneksponeringen.
 

Pakninger, priser:
Eliquis 2,5 mg: 20 stk. (blister) kr 282,70, 168 stk. (blister) kr 2096,60.
Eliquis 5 mg: 28 stk. (blister) kr 381,80, 168 stk. (blister) kr 2096,60.

Refusjon:
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi.

Eliquis_ICPC-ICD

Vilkår: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Se felleskatalogen/preparatomtalen for fullstendig forskrivningsinformasjon før forskrivning.

Versjon 2.

PP-ELI-NOR-2327 | Utarbeidet 01.2024

 

Video:  
Ep. 1: PP-ELI-NOR-2189 / 432-NO-2300020 
Ep. 2: PP-ELI-NOR-2190 / 432-NO-2300021 
Ep. 3: PP-ELI-NOR-2191 / 432-NO-2300022 
Ep. 4: PP-ELI-NOR-2192 / 432-NO-2300023
Ep. 5: PP-ELI-NOR-2193 / 432-NO-2300024
Ep. 1-24: PP-ELI-NOR-2325