Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kliniske studier

Informasjon om den viktigste dokumentasjonen som ligger til grunn for Eliquis’ indikasjoner samt subanalyser for spesifikke pasientgrupper

Atrieflimmer

Kliniske studier

ARISTOTLE-studien

Eliquis versus warfarin ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Les mer
Kliniske studier

AVERROES-studien

Eliquis versus acetylsalisylsyre (ASA) ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Les mer
Kliniske studier

AUGUSTUS-studien

Antitrombotisk behandling av atrieflimmerpasienter etter akutt koronarsyndrom (ACS) eller PCI (perkutan koronar intervensjon)

Les mer

Dyp venetrombose og lungeemboli

Kliniske studier

AMPLIFY-studien

Eliquis versus lavmolekylært heparin og warfarin ved dyp venetrombose og lungeemboli

Les mer
Kliniske studier

AMPLIFY-EXT-studien

Eliquis versus placebo ved forlenget behandling av dyp venetrombose og lungeemboli

Les mer
Kliniske studier

CARAVAGGIO-studien

Apiksaban versus LMWH (dalteparin) i behandling av venøs tromboembolisk sykdom hos pasienter med kreft

Les mer

VTE profylakse etter elektiv kne- og hofteprotesekirurgi

Kliniske studier

ADVANCE 2-studien

Eliquis versus enoxaparin som tromboseprofylakse ved elektiv kneprotesekirurgi

Les mer
Kliniske studier

ADVANCE 3-studien

Eliquis versus enoxaparin som tromboseprofylakse ved elektiv hofteprotesekirurgi

Les mer

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023