Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dyp venetrombose og lungeemboli

Peroral behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)

Indikasjon: Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter)1

Oppstart og initiell behandling

Ingen initiell behandling med lavmolekylært heparin (LMWH) er nødvendig. Er pasienten satt på LMWH, kan den byttes til apiksaban ved neste planlagte dose LMWH. Kortvarig behandling (minst 3 måneder) av DVT og LE bør være basert på forbigående/reversible risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering).1

Forebygging av tilbakevendende DVT og LE

Ved forebygging av tilbakevendende DVT og LE, bør samlet behandlingslengde tilpasses den enkelte pasient etter nøye vurdering av fordel med behandling versus risiko for blødning.1

Dyp venetrombose og lungeemboli

Dosering

Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli, og forebygging av tilbakevendende dyp venetrombose og lungeemboli

Les mer
Dyp venetrombose og lungemboli

Retningslinjer og utredningsverktøy

Veiledning og retningslinjer ved symptomer, utredning, diagnostisering, akuttbehandling og videre behandling av dyp venetrombose og lungeemboli

Les mer
Dyp venetrombose og lungeemboli

Raskt innsettende effekt med peroral behandling

Eliquis har vist raskt innsettende effekt ved oppstart og behandling hos pasienter med DVT og/eller LE2

Les mer
Dyp venetrombose og lungeemboli

NOAK/DOAK ved behandling av VTE hos pasienter med kreft

Eliquis (apiksaban) tablettbehandling vs injeksjonsbehandling med enoxaparin som behandling av VTE hos pasienter med kreft

Les mer
Kliniske studier

Behandling av akutt venøs tromboemboli (VTE)

Eliquis versus lavmolekylært heparin og warfarin ved dyp venetrombose og lungeemboli (AMPLIFY)

Les mer
Kliniske studier

Forebygging av tilbakevendende DVT og LE

Eliquis versus placebo ved forlenget behandling av dyp venetrombose og lungeemboli (AMPLIFY-EXT)

Les mer
Kliniske studier

Behandling av VTE hos pasienter med kreft

Apiksaban versus LMWH (dalteparin) i behandling av venøs tromboembolisk sykdom hos pasienter med kreft (CARAVAGGIO)

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon og råd ved behandling med Eliquis (apiksaban)

Les mer
Webinar

Diagnostikk og behandling av DVT

Diagnostikk og behandling av DVT og ultralyd i akuttmedisin

Gå til webinar
Podcast

Podclot podcastserie

Podclot - en podcastserie som tar opp ulike problemstillinger for pasienter med venøs tromboembolisme

Lytt til Podclot
Webinar

Behandling av VTE hos pasienter med kreft

Oppdaterte retningslinjer og nye data ved behandling av VTE hos kreftpasienter

Gå til webinar

 

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.2
  2. Raskob GE, Gallus AS, Sanders P et al. Early time courses of recurrent thromboembolism and bleeding during apixaban or enoxaparin/warfarin therapy. Thromb Haemost 2016; 115

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023