Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VTE profylakse etter protesekirurgi

Venøs tromboseprofylakse ved elektiv hofte- eller kneprotesekirugi

Indikasjon: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi

Eliquis (2,5 mg-tabletter) til forebygging av venøs tromboemboli (VTE) postoperativt hos pasienter etter elektiv kne- eller hofteprotesekirurgi:1

 • Signifikant bedre forebygging av total VTE-hendelser/død uansett årsak sammenlignet med enoxaparin 40 mg x 1.2,3
  Les mer om resultatene i ADVANCE 2-studien og ADVANCE 3-studien
 • Ingen økt blødningsrisiko sammenlignet med enoxaparin 40 mg x 12,3
 • Praktisk peroral administrering1
  • Behandling initieres 12-24 timer postoperativt*
  • Krever ingen dosejustering hos eldre eller pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon
  • Eliqius alene eller i kombinasjon med acetylsalisylsyre bør brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl 15–29 ml/min) pga. mulig høyere blødningsrisiko; Eliquis anbefales ikke til pasienter med CrCl <15 ml/min.

*Leger må vurdere de potensielle fordelene ved tidligere antikoagulasjon for VTE-profylakse samt risikoen for postkirurgisk blødning når det gjelder å fastsette administrasjonstidspunktet i dette tidsvinduet.
Det er begrenset klinisk erfaring med eldre pasienter som har fått Eliquis sammen med acetylsalisylsyre. Denne kombinasjonen bør benyttes med forsiktighet pga. en potensielt høyere blødningsrisiko.

 

VTE profylakse etter protesekirurgi

Dosering

Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi

Les mer
Kliniske studier

ADVANCE 2-studien

Eliquis versus enoxaparin som tromboseprofylakse ved elektiv kneprotesekirurgi

Les mer
Kliniske studier

ADVANCE 3-studien

Eliquis versus enoxaparin som tromboseprofylakse ved elektiv hofteprotesekirurgi

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon og råd ved behandling med Eliquis (apiksaban)

Les mer
Praktisk bruk

Seponering før planlagt kirurgi

Informasjon om seponering av Eliquis i forbindelse med elektiv kirurgi eller medisinske prosedyrer

Les mer
Praktisk bruk

Forskrivningsveileder og pasientkort

Bestill og last ned forskrivningsveilderer og pasientkort

Les mer
Praktisk bruk

Praktisk bruk

Informasjon og praktiske råd for behandling med Eliquis (apiksaban)

Les mer

Referanser:

 1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.9
 2. Lassen MR, Raskob GE, Gallus A, et al. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after knee replacement (ADVANCE-2): a randomised double-blind trial. Lancet. 2010;375:807-815
 3. Lassen MR, Gallus A, Raskob GE, et al. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after hip replacement. N Engl J Med. 2010;363:2487-2498

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023