Eliquis er indisert til behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.1

Anbefalt dosering ved oppstart, behandling og forebygging

 

Dosering

Dosering ved behandling av akutt DVT og LE1 

  • Den anbefalte dosen med Eliquis for behandling av akutt DVT og LE er ved oppstart 10 mg peroralt to ganger daglig de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg peroralt to ganger daglig.1
  • I henhold til tilgjengelige medisinske retningslinjer skal kortvarig behandling (minst tre måneder) baseres på forbigående/reversible risikofaktorer (f.eks. nylig kirurgi, trauma, immobilisering).1 

Dosering ved forebygging av tilbakevendende DVT og LE1

  • Den anbefalte dosen med Eliquis for forebyggelse av tilbakevendende DVT og LE er 2,5 mg peroralt to ganger daglig.1 
  • Når forebygging av tilbakevendende DVT og LE er indisert, skal dosen på 2,5 mg to ganger daglig iverksettes etter fullføring av seks måneders behandling med Eliquis 5 mg to ganger daglig, eller med en annen antikoagulant.2


Doseringsveiledning

Doseringsveiledning

Dosering

Daglig dose

Behandling av DVT og/eller LE

10 mg 2 ganger daglig i de 7 første dagene

 20 mg

etterfulgt av 5 mg 2 ganger daglig

 10 mg

Forebygging av tilbakevendende DVT og/eller LE etter fullført 6 mnd behandling for DVT eller LE

2,5 mg 2 ganger daglig

 5 mg

Ingen initiell behandling med lavmolekylært heparin (LMWH), eksempelvis enoksaparin.

Glemt dose

Dersom en dose blir glemt, bør pasienten ta Eliquis umiddelbart og deretter fortsette med inntak to ganger daglig som tidligere. Det skal ikke tas to tabletter samtidig.1

Hvor lenge skal pasienten behandles

Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling versus risiko for blødning.

Bruk av Eliquis ved behandling med LMWH

Det kreves ingen initiell behandling ved "brigding" med LMWH, eksemplelvis enoksaparin.

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon ([CrCl] 15–29 ml/min), skal apiksaban brukes med forsiktighet.1Eliquis er ikke anbefalt ved [CrCl] <15ml/min>.

Dosejustering hos eldre pasienter

Ingen dosejustering er nødvendig hos eldre eller pasienter med lav kroppsvekt ved behandling og forebygging av venøs tromboemboli.1

Dosejustering hos pasienter med nedsatt leverfunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon, men apiksaban skal brukes med forsiktighet. Apiksaban er ikke anbefalt til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.1

Se preparatomtale for Eliquis for fullstendig informasjon.

DVT, Dyp venetrombose; LE, Lungeemboli; VTE, Venøs tromboemboli; LMWH, Lavmolekylært heparin

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 5.2
  2. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;369:799–808
  3. Raskob GE, Gallus AS, Sanders P et al. Early time courses of recurrent thromboembolism and bleeding during apixaban or enoxaparin/warfarin therapy. Thromb Haemost 2016; 115

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023