Eliquis har vist raskt innsettende effekt ved oppstart og behandling av pasienter med dyp venetrombose og/eller lungeemboli1,2*

I en forhåndsspesifisert tid-effekt analyse av AMPLIFY-studien ved 7, 21 og 90 dager, viste Eliquis vs. standardbehandling:1

 • Allerede ved dag 7 sammenlignbar effekt med enoxaparin/warfarin
 • Allerede ved dag 7 lavere forekomst av alvorlige blødninger

AMPLIFY; Eliquis blødninger vs. enoxaparin/warfarin

Omarbeidet av BMS og Pfizer etter Raskob GE et al. 2016.1

Eliquis er en praktisk rask innsettende peroral behandling

 • Direkte oppstart med 7 dager peroral høydose (10mg x 2)2
 • Ingen injeksjoner eller tilleggsbehandling med LMWH nødvendig2
 • Kan tas med eller uten mat (påvirker ikke absorbsjon)2
 • Maksimal konsentrasjon (Cmax) allerede 3-4 timer etter tablettinntak1
 • Konsistent dosering to ganger daglig i alle faser av behandlingen2
 • Godkjent lavdoseregime til forlenget behandling hos pasienter med risiko for residiverende dyp venetrombose (DVT) eller lungemboli (LE)2

 

*Se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter (SPC pkt. 4.4)2

 

CI, konfidensintervall; RR, relativ risk; VTE, venøs tromboembolisme; DVT, dyp venetrombose; LE, lungeemboli; LMWH, lavmolekylært heparin

Referanser

 1. Raskob GE, Gallus AS, Sanders P et al. Early time courses of recurrent thromboembolism and bleeding during apixaban or enoxaparin/warfarin therapy. Thromb Haemost 2016; 115.
 2. Eliquis preparatomtale (SPC) pkt. 5.2
 3. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;369:New Engl J Med 2013; 369:799–808.
 4. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;369:New Engl J Med 2013; 369:799–808 (ekstramateriale).

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023