Skip directly to content

Raskt innsettende effekt med peroral behandling av DVT og/eller LE

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Eliquis har vist raskt innsettende effekt ved oppstart og behandling av pasienter med dyp venetrombose og/eller lungeemboli1,2*

I en forhåndsspesifisert tid-effekt analyse av AMPLIFY-studien ved 7, 21 og 90 dager, viste ELIQUIS vs. standardbehandling:1

  • Allerede ved dag 7 sammenlignbar effekt med enoxaparin/warfarin
  • Allerede ved dag 7 lavere forekomst av alvorlige blødninger

AMPLIFY; Eliquis blødninger vs. enoxaparin/warfarin

Omarbeidet av Pfizer og BMS etter Raskob GE et al. 2016.1

Eliquis er en praktisk rask innsettende peroral behandling

  • Direkte oppstart med 7 dager peroral høydose2
  • Ingen injeksjoner eller tilleggsbehandling med LMWH nødvendig2
  • Kan tas med eller uten mat (påvirker ikke absorbsjon)2
  • Maksimal konsentrasjon (Cmax) allerede 3-4 timer etter tablettinntak1
  • Konsistent dosering to ganger daglig i alle faser av behandlingen2
  • Godkjent lavdoseregime til forlenget behandling hos pasienter med risiko for residiverende dyp venetrombose (DVT) eller lungemboli (LE)2

Les mer om dosering av Eliquis ved behandling og forebygging av residiverende DVT og LE

Kliniske studier

AMPLIFY: behandling av DVT og/eller LE med apixaban versus enoksaparin/warfarin3 og AMPLIFY-EXT: utvidet behandling for forebygging av residiverende DVT og/eller LE med apixaban versus placebo.4

 

CI = konfidensintervall; RR = relativ risk; VTE = venøs tromboembolisme; DVT= dyp venetrombose; LE = lungeemboli; LMWH = lavmolekylært heparin

 

*Se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter (SPC pkt. 4.4)2

 

 
Relatert innhold: 
Referanser