Behandling av akutt venøs tromboemboli (VTE)

Studiedesign1,2

I denne randomiserte, dobbeltblindede, fase III-studien ble Eliquis sammenlignet med konvensjonell behandling (enoxaparin/warfarin, mål INR 2-3) hos 5395 pasienter med akutt dyp venetrombose (DVT) og/eller lungeemboli (LE).

Eliquis doseringsregime: 10 mg to ganger daglig de første 7 dagene, etterfulgt av Eliquis 5 mg to ganger daglig i 6 måneder.

Primært effektendepunkt var residiverende VTE eller VTE-relatert død, mens primært sikkerhetsendepunkt var alvorlig blødning.

Hovedresultater1,2

I AMPLIFY-studien viste Eliquis sammenlignet med enoxaparin/warfarin hos pasienter med akutt VTE:

  • Signifikant redusert risiko for alvorlig blødning; 69 % RRR (HR: 0,31; 95 % CI: 0,17-0,55; p<0,0001; AR: 0,6 vs 1,8 % per år resp.)
  • Sammenlignbar risiko for residiverende VTE og VTE-relatert død (HR: 0,84; 95 % CI: 0,60-1,18; p<0,0001 for non-inferiority; AR: 2,3 vs 2,7 % per år resp.)

Effekten av Eliquis var sammenlignbar med enoxaparin/warfarin uavhengig av om den primære diagnosen ved inklusjon var DVT eller LE (p-verdi for interaksjon: 0,82).3

Les publikasjonen

AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; DVT, dyp venetrombose; HR, hazard ratio; LE, lungeemboli; RRR, relativ risikoreduksjon; VTE, venøs tromboemboli

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC) pkt. 4.1
  2. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;369:New Engl J Med 2013; 369:799–808.
  3. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;369:New Engl J Med 2013; 369:799–808 (ekstramateriale).

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023