Forebygging av slag og systemisk emboli hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Studiedesign1,2

I denne randomiserte, dobbeltblindede, fase III-studien ble Eliquis (5 mg to ganger daglig) sammenlignet med warfarin (mål INR 2,0-3,0) hos 18 201 pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og minst én risikofaktor for slag, for eksempel tidligere slag eller transient iskemisk angrep (TIA), alder ≥ 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥ II).

Primært effektendepunkt var iskemisk eller hemorragisk slag eller systemisk emboli, mens primært sikkerhetsendepunkt var alvorlig blødning.

Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 1,8 år.

Hovedresultater1,2

I ARISTOTLE-studien viste Eliquis sammenlignet med warfarin hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer:

  • Signifikant redusert risiko for slag/systemisk emboli; 21 % RRR (HR: 0,79; 95 % CI: 0,66-0,95; p=0,01; AR: 1,60 vs 1,27 % per år)

  • Signifikant redusert risiko for alvorlig blødning; 31 % RRR (HR: 0,69; 95 % CI: 0,60-0,80; p<0,0001; AR: 2,13 vs 3,09 % per år)

  • Signifikant redusert risiko for død unasett årsak; 11 % RRR (HR: 0,89; 95 % CI: 0,80-0,998; p=0,047; AR: 3,52 vs 3,94 % per år)*

For hver 1000 pasienter behandlet i 1,8 år forhindret apiksaban, sammenlignet med warfarin, hjerneslag hos 6 pasienter og alvorlig blødning hos 15 pasienter.

*Med forbedret monitorering av INR avtar de observerte fordelene med apiksaban sammenlignet med warfarin med hensyn til død uansett årsak.

Les publikasjonen

Ulike pasientgrupper – subanalyser av ARISTOTLE

Eliquis hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og tidligere slag/TIA

Se studie

 

Eliquis hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og redusert nyrefunksjon

Se studie

 

Eliquis hos eldre pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Se studie

 

Eliquis hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og tidligere bruk av warfarin

Se studie

 

Eliquis hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer som har gjennomgått konvertering

Se studie

 

Eliquis hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og ulik risiko for slag og blødning

Se studie

 

Eliquis hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer som oppfyller ett dosereduksjonskriterium

Se studie

AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio; RRR, relativ risikoreduksjon

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.1
  2. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJV et al. Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. New Engl J Med 2011;365: 981–992.

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023