Forebygging av slag og systemisk emboli hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Studiedesign1,2

I denne randomiserte, dobbeltblindede, fase III-studien ble Eliquis (5 mg to ganger daglig) sammenlignet med warfarin (mål INR 2,0-3,0) hos 18 201 pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og minst én risikofaktor for slag, for eksempel tidligere slag eller transient iskemisk angrep (TIA), alder ≥ 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥ II).

Primært effektendepunkt var iskemisk eller hemorragisk slag eller systemisk emboli, mens primært sikkerhetsendepunkt var alvorlig blødning.

Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 1,8 år.

Hovedresultater1,2

I ARISTOTLE-studien viste Eliquis sammenlignet med warfarin hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer:

  • Signifikant redusert risiko for slag/systemisk emboli; 21 % RRR (HR: 0,79; 95 % CI: 0,66-0,95; p=0,01; AR: 1,60 vs 1,27 % per år)

  • Signifikant redusert risiko for alvorlig blødning; 31 % RRR (HR: 0,69; 95 % CI: 0,60-0,80; p<0,0001; AR: 2,13 vs 3,09 % per år)

  • Signifikant redusert risiko for død unasett årsak; 11 % RRR (HR: 0,89; 95 % CI: 0,80-0,998; p=0,047; AR: 3,52 vs 3,94 % per år)*

For hver 1000 pasienter behandlet i 1,8 år forhindret apixaban, sammenlignet med warfarin, hjerneslag hos 6 pasienter og alvorlig blødning hos 15 pasienter.

*Med forbedret monitorering av INR avtar de observerte fordelene med apiksaban sammenlignet med warfarin med hensyn til død uansett årsak.

Les publikasjonen

Ulike pasientgrupper – subanalyser av ARISTOTLE

Eliquis hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og tidligere slag/TIA

Se studie

 

Eliquis hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og redusert nyrefunksjon

Se studie

 

Eliquis hos eldre pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Se studie

 

Eliquis hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og tidligere bruk av warfarin

Se studie

 

Eliquis hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer som har gjennomgått konvertering

Se studie

 

Eliquis hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og ulik risiko for slag og blødning

Se studie

 

Eliquis hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer som oppfyller ett dosereduksjonskriterium

Se studie

AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio; RRR, relativ risikoreduksjon

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.1, gjeldende pr. 01.07.2019
  2. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJV et al. Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. New Engl J Med 2011;365: 981–992.

 

PP-ELI-NOR-1241/432NO1905067-01   06.09.2019