Blødningskontroll hos pasienter som tar Eliquis1

 • Avbryt behandling
 • Undersøk blødningskilde
 • Initier egnet behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av ferskfrosset plasma
  • Tilførsel av aktivt kull kan være nyttig for å redusere Eliquis-eksponering
  • Ved alvorlig blødning kan PCC 30-50 E/kg gis.2
  • Selv om det per i dag ikke er erfaring med bruk av rekombinant faktor VIIa, kan administrasjon av dette vurderes i situasjoner med ukontrollert, livstruende blødning
 • Gjenoppta behandling med Eliquis så snart som mulig etter at det er etablert tilstrekkelig hemostase.


Merk: Det finnes ingen spesifikk antidot for Eliquis1

Referanser

 1. Eliquis preparatomtale (SPC) pkt. 4.9, gjeldende pr. 18.06.2018
 2. Helsedirektoratet, SLV. IS-2050 Informasjon om warfarin og de direkte virkende peroraleantikoagulasjonsmidlenedabigatran, rivaroksaban og apixaban. Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon. Versjon: 2.2. April 2015. https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/informasjon-om-warfarin-og-de-perorale-antikoagulasjonsmidlene-dabigatran-rivaroksaban-og-apixaban

 

PP-ELI-NOR-0943/432NO18PR04885-01   09.10.2018