Tiltak ved alvorlige blødninger ved bruk av Eliquis (apiksaban)1,2

Blødningskontroll hos pasienter som tar Eliquis1

 • Stopp antikoagulasjonsbehandling med Eliquis
 • Finn blødningskilden
 • Iverksett egnet behandling for å stoppe blødning: f.eks. mekanisk kompresjon, volumerstatning, medisinsk kull, kirurgisk hemostase
  • Aktivt kull kan redusere Eliquis-eksponeringen
  • Administrering av aktivt kull 2 og 6 timer etter inntak av 20 mg apiksaban reduserte gjennomsnittlig AUC med henholdsvis 50 % og 27 % hos friske forsøkspersoner
  • Gjennomsnittlig halveringstid for Eliquis sank fra 13,4 timer til henholdsvis 5,3 og 4,9 timer når aktivt kull ble administrert 2 og 6 timer etter inntak av Eliquis
 • Hvis en livstruende blødning ikke kan kontrolleres med de ovennevnte tiltakene, er et reverserende middel for faktor Xa-hemmere tilgjengelig*
 • Administrasjon av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa kan også vurderes.
  • Reversering av de farmakodynamiske effektene av Eliquis, vist ved endringer i trombingenereringsanalysen, er demonstrert etter administerering av 4-faktor PCCs hos friske forsøkspersoner. Det er imidlertid ingen klinisk erfaring med bruk av 4-faktor PCC-produkter for å reversere blødning hos personer som har fått Eliquis
  • Det er per i dag ingen erfaring med bruk av rekombinant faktor VIIa hos personer som får apiksaban. Gjentatt dosering av rekombinant faktor VIIa kan vurderes og titreres avhengig av blødningens utvikling
 • Gjenoppta behandling med Eliquis så snart som mulig etter at det er etablert tilstrekkelig hemostase

Bruk av protrombin-komplekskonsentrater (PPC):2

PCC skal gis ved alvorlige blødninger. Foreliggende data kan tyde på at PCC er mest velegnet til å motvirke effekten av faktor Xa-hemmere (rivaroksaban og apiksaban), mens aktivert (aPCC) bør foretrekkes ved alvorlig blødning som oppstår under behandling med trombinhemmer (dabigatran).

 

*Spørsmål vedrørende reversering av faktor Xa-hemmere, inkludert sikkerhet, effektivitet, tilgjengelighet eller andre detaljer, bør rettes til Alexion Pharmaceuticals.

 

Last ned eller bestill oversikt:

Eliquis ved kirugi og tiltak ved blødninger

Her kan du laste ned eller bestille praktisk oversikt over hvordan håndtere Eliquis ved kirurgi og medisinske prosedyrer (inkl tannbehandling), samt tiltak ved eventuelle blødninger:

 

Last ned PDF


Bestill papirversjon

eliquis-kirurgi-tannlege-tanntrekking-og-tiltak-blodning.png

Referanser

 1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.9
 2. Steffel J, Collins R, Antz M, et al. 2021 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation. Europace. 2021 Apr 25:euab065.
 
 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023

(Nedlastbar PDF: Utgave 6, 2022, 432-NO-2200160 AD: 05.2022 PP-ELI-NOR-2031)