Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eliquis (apixaban)

Eliquis (apixaban) er den mest brukte perorale blodfortynnende behandling i Norge.

Atrieflimmer

Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Dyp venetrombose og lungeemboli

Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE

Venøs tromboembolisk sykdom (blodpropp) og kreft

VTE og kreft

Venøs tromboembolisk (VTE) sykdom hos pasienter med kreft

Praktiske råd og retningslinjer ved behandling med Eliquis

Praktisk bruk

Råd og veiledning til pasienter på antikoagulasjon

Råd og veiledning av pasienter på antikoagulasjon er viktig - se spørsmål og svar knyttet til oppstart og behandling med Eliquis

 

Les mer
Praktisk bruk

Dosering av Eliquis

Dosering ved behandling med Eliquis (apiksaban)

Les mer
Atrieflimmer

Retningslinjer for behandling av atrieflimmer

Viktige temaer og oppdateringer om behandling av atrieflimmer i ESC retningslinjer (European Society of Cardiology)

Les mer
Dyp venetrombose og lungeemboli

Utredning og diagnostisering

Informasjon om utredning og diagnostisering ved dyp venetrombose og lungeemboli, inkl. Wells- og Geneva skår

Se filmer
Dyp venetrombose og lungeemboli

VTE og kreft

 

Venøs tromboembolisk (VTE) sykdom hos pasienter med kreft (cancer)

Les mer
Atrieflimmer

Forebygging av hjerneslag

Eliquis er indisert for: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Les mer om indikasjonen
Praktisk bruk

Praktisk veileder atrieflimmer

Veileder for beregning av slagrisiko, blødningsrisiko, sykdomsbilde, diagnose, tilleggsundersøkelser for allmenpraksis, behandling og oppfølging

Les mer
Praktisk bruk

Kirurgi, tanntrekking og andre medisinske prosedyre

Praktisk oversikt over hvordan håndtere Eliquis ved kirurgi og medisinske prosedyrer (inkl. tannbehandling), samt tiltak ved eventuelle blødninger

Les mer
Webinar

Oversikt tilgjengelige kurs/webinarer

Oversikt over alle tilgjengelige webinarer; kurs og foredrag innen praktisk medisin.

Gå til oversikt

Webinar og podcast

Podcast

PodClot - podcastserie

 

Podclot - en podcastserie som tar opp ulike problemstillinger for pasienter med og venøs tromboembolisme

Gå til Podclot
Podcast

Flimmerpodden

 

En podkastserie om atrieflimmer diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter med atreflimmer

Gå til Flimmerpodden
Webinar

EKG-tolkning med praktiske eksempler

 

Se våre webinarer med gjennomgang av ulike EKG-er med tilhørende pasienthistorier veiledet av kardiolog Vegard Vavik og spesialist i allmennmedisin Stig-André Normann

Gå til webinaroversikt
Webinar

Atrieflimmer og trening

 

Atrieflimmer og trening; om trening som risikofaktor for atrieflimmer og skal alle trene med atrieflimmer?

Gå til webinar
Webinar

Antikoagulasjon og de eldste pasientene

 

Antikoagulasjon og slagbehandling hos de eldste, kryptogene hjerneinfarkt og antikoagulsjon hos de eldste pasientene i et kardiologisk perspektiv

Gå til webinar
Webinar

Diagnostikk og behandling DVT og LE

 

Diagnostikk og akutt behandling av dyp venetrombose og ultralyd i akuttmedisin

Gå til webinar

 

 

Eliquis er en peroral antikoagulant som hemmer faktor Xa. Eliquis tilhører gruppen legemidler som kalles antikoagulantia og bidrar til å hindre at blodpropper dannes ved å hemme faktor Xa, som er en viktig faktor i dannelsen av blodpropp.

 

VIKTIG SIKKERHETS-OG FORSKRIVNINGSINFORMASJON
Eliquis® (apiksaban)
Reseptpliktig legemiddel, reseptgruppe: C.

Indikasjoner:
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥ 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥ II).
Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.
Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi.

Dosering og administrasjonsform: 
Eliquis tabletter for oral administrering.

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF:
5 mg to ganger daglig. Dosereduksjon til 2,5 mg to ganger daglig for pasienter med spesielle kriterier, se preparatomtale for fullstendig informasjon.

Behandling av DVT og LE:
10 mg to ganger daglig de første 7 dagene, deretter 5 mg to ganger daglig.

Forebygging av tilbakevendende DVT og LE:
2,5 mg to ganger daglig.

Forebygging av VTE etter elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi:
2,5 mg to ganger daglig.

Vanligste bivirkninger:
Vanlige bivirkninger er blødning, kontusjon, neseblødning og hematom. Pasienter bør overvåkes nøye for tegn til blødning og behandlingen skal avbrytes dersom det oppstår alvorlige blødninger.

Alvorlige bivirkninger:
Alvorlige blødninger som hjerneblødning og abdominal blødning er definert som mindre vanlige bivirkninger.

Kontraindikasjoner:
Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Samtidig behandling med andre antikoagulantia, unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UFH (ufraksjonert heparin) er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer.

Advarsler og forsigtighetsregler:
•    Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes.
•    Ikke anbefalt til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon assosiert med koagulopati.
•    Ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose og som har fått påvist antifosolipidsyndrom.
•    Ikke anbefalt til pasienter med kunstige hjerteklaffer.
•    Apiksaban er ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi.
•    Før oppstart av apixaban ved behandling av DVT og LE hos pasienter med kreft, skal man gjøre en nøye vurdering av fordeler versus risiko.

Interaksjoner:
Hemmere av CYP3A4 og P-gp:
Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke.

Induktorer av CYP3A4 og P-gp:
Samtidig bruk av preparater som er sterke induktorer av CYP3A4- og P-gp (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til ca. 50 % reduksjon i apiksabaneksponeringen.

Pakninger, priser:
Eliquis 2,5 mg tabletter: 20 stk. (blister) 295,70,- kr, 168 stk. (blister) 2208,20,- kr.
Eliquis 5 mg tabletter: 28 stk. (blister) 399,50,- kr, 168 stk. (blister) 2215,90,- kr.

Refusjonsberettiget bruk:
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi.

ICPC / ICD

 

Vilkårnr.

ICPC:      K78

ATRIEFLIMMER/FLUTTER

-

ICD:        I48

ATRIEFLIMMER/ATRIEFLUTTER

-

ICPC:      K93
ICPC:
      K94

LUNGEEMBOLI
DYP VENETROMBOSE

-

-

ICD:        I26

ICD:        I82

LUNGEEMBOLI
ANNEN EMBOLI OG TROMBOSE I VENER

-

-

ICPC:      20

Tromboseprofylakse ved kirurgi

136

ICD:        20

Tromboseprofylakse ved kirurgi

136


Vilkår: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Se felleskatalogen/preparatomtalen for fullstendig forskrivningsinformasjon før forskrivning.

Versjon 2
 

 

Referanse

  1. Legemiddelregisterert,2022. Folkehelseinstituttet. Publisert 02.11.2023.http://www.fhi.no

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023