Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon og råd ved behandling med Eliquis (apiksaban)

Før oppstart med Eliquis må behandlende lege gjøre en nøye vurdering av indikasjoner, dosering, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner i forhold til den enkelte pasient. Peroral antikoagulasjonsbehandling innebærer økt risiko for blødninger og kan gi risiko for blodpropp ved manglende virkning.

Sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner

Informasjon om kontraindikasjoner hentet fra Eliquis preparatomtale

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Forsiktighetsregler

Informasjon om forsiktighetsregler hentet fra Eliquis preparatomtale

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Bivirkninger

Informasjon om de vanligste bivirkningen ved behandling med Eliquis

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Interaksjoner

Informasjon om interaksjoner med andre legemidler, mat, hemmere, andre antikoagulantia mv.

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Blødningshåndtering

Informasjon om blødningskontroll hentet fra Eliquis preparatomtale og Helsedirektoratets informsjon om behandling

Les mer

Viktig å vite før oppstart med Eliquis

  • Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes.
  • Ikke anbefalt til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon leverfunksjon assosiert med koagulopati.
  • Ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose og som har fått påvist antifosolipidsyndrom.
  • Ikke anbefalt til pasienter med kunstige hjerteklaffer.
  • Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning eller ved samtidig bruk av andre antikoagulantia.
  • Enkelte pasienter skal ha redusert dose basert på tilstedeværelse av minst to av følgende kriterier, som nyrefunksjon, alder og vekt.
  • Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning eller ved samtidig bruk av andre antikoagulantia.
  • Apiksaban er ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi.
  • Før oppstart av apixaban ved behandling av DVT og LE hos pasienter med kreft, skal man gjøre en nøye vurdering av fordeler versus risiko.
  • Noen krefttyper, som hjernetumor, cerebrale metastaser og akutt leukemi ble eksludert fra studien som undersøkte bruk av Eliquis som behandling av DVT og LE til pasienter med aktiv kreft.

 

 

Referanser

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023