Forebygging av slag og systemisk emboli hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer som ikke var egnet til behandling med warfarin

Studiedesign1,2

I denne randomiserte, dobbeltblindede, fase III-studien ble Eliquis (5 mg to ganger daglig) sammenlignet med acetylsalisylsyre (ASA) (81-324 mg per dag) hos 5599 pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og økt risiko for slag, men hvor warfarin ble vurdert som uegnet.

Primært effektendepunkt var iskemisk eller hemorragisk slag eller systemisk emboli, mens primært sikkerhetsendepunkt var alvorlig blødning.

Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 1,1 år. Før inkludering i studien hadde ca. 40 % av pasientene blitt behandlet med warfarin.

Hovedresultater1,2

I AVERROES-studien viste Eliquis sammenlignet med ASA hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer:

  • Signifikant redusert risiko for slag/systemisk emboli; 55 % RRR (HR: 0,45; 95 % CI: 0,32-0,62; p<0,0001; AR: 1,62 vs 3,63 % per år resp.)
  • Sammenlignbar risiko for alvorlig blødning (HR: 1,54; 95 % CI: 0,96-2,45; p=0,0716; AR: 1,41 vs 0,92 % per år resp.)

Studien ble avsluttet tidlig av det uavhengige sikkerhetsutvalget på grunn av en klar fordel med Eliquis sammenlignet med ASA med hensyn til det primære endepunktet.

Eliquis er den eneste NOAK der effekt og sikkerhet ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer er sammenlignet med ASA i en stor randomisert, dobbeltblind studie.

Les publikasjonen

Ulike pasientgrupper – subanalyser av AVERROES

Eliquis versus ASA hos eldre pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Se studie  

ASA, acetylsalisylsyre; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio; RRR, relativ risikoreduksjon

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC) pkt. 4.1
  2. Connolly SJ, Eikelboom J, Joyner C et al. Apixaban in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2011;364:806–817.

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023