Seponering av Eliquis (apiksaban) ved planlagt kirurgi og medisinske prosedyrer

Elektiv kirurgi - større inngrep, 48 timer

Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning.1

Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. 

Større inngrep inkluderer thoraxkirurgi og karkirurgi.2

Start behandling med Eliquis postoperativt dag 1-3 avhengig av hemostase og indikasjon for antikoagulasjon, vurder supplerende profylaksedose med LMV heparin inntil behandling med Eliquis kan starte.2

Elektiv kirurgi - små inngrep, 24 timer

Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning.1

Dette inkluder prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet til å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres.

Små inngrep kan være: Større tanninngrep, endoskopier med biopsi, arteriepunksjoner, sentralt venekateter, spinalpunksjon, akupunktur, pleuratapping, tatovering, elektromyografi (EMG), prostatabiopsi, leverbiopsi, hudbiopsi, fjerning av føflekker og lignende, angiografi, øyelokksoperasjoner, hudtransplantasjon, elektrokonvulsiv behandling (ECT), botulinuminjeksjoner.2

Medisinske prosedyrer1

Medisinske prosedyrer hvor Eliquis ikke bør seponeres.

Skopi uten biopsi, kristabiopsi, sternalpunksjon, kataraktoperasjon krever ingen seponering

Intramuskulære eller dype subkutane injeksjoner bør settes umiddelbart før neste dose, dvs. ved “trough”-verdi. Unngå maks (“peak”) medikamentnivå.3

Tannsten og tanntrekking, ingen seponering. Tiltak ved blødning vil være skylle eller tampong med traneksamsyre

Blødningsrisiko og forsiktighet1

Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes bør forsiktighet utvises, med hensyn til en økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen.

Eliquis bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig hemostase er etablert. For pasienter som gjennomgår kateterablasjon for atrieflimmer er det ikke nødvendig å avbryte behandling med Eliquis.

Økt risiko for trombose ved seponering

Seponering av antikoagulantia, inkludert Eliquis, for aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose hos pasientene. Avbrytelse av behandling bør unngås og dersom antikoagulasjon med Eliquis må seponeres midlertidig bør behandlingen startes på nytt så raskt som mulig.

For fullstendig informasjon om behandling med Eliquis (apiksaban), se Eliquis preparatomtale.

NOAK, Non-vitamin K antagonist oral antikoagulant; VTE, venøs tromboemboli

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC) pkt. 4.5
  2. Steffel J, Collins R, Antz M, et al. 2021 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation. Europace. 2021 Apr 25:euab065.
  3. Vaksinasjon og samtidig bruk av andre legemidler. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-ved-sykdom/vaksinasjon-og-samtidig-bruk-av-andre-legemidler/#antikoagulasjonsmidler (Oppdatert 17.06.2022)

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023