Forebygging av tilbakevendende dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)

Studiedesign1,2

I denne randomiserte, dobbeltblindede, fase III-studien ble Eliquis (2,5 mg el 5 mg to ganger daglig*) sammenlignet med placebo hos 2482 pasienter som fikk forlenget behandling for DVT og/eller LE.

Pasienter som ble inkludert i studien hadde allerede fullført 6-12 måneder initial antikoagulasjonsbehandling for VTE, men videre var det ikke lenger en klar klinisk indikasjon for hverken å fortsette eller å avslutte behandlingen. Ville en forlenget behandling være gunstig og fortsatt forhindre residiv av DVT og/eller LE, og skulle man benytte standard Eliquis dose eller ville en redusert dose gi like god effekt. Varighet for den forlengede behandlingen var 12 måneder.

Primært effektendepunkt var residiverende VTE eller død uansett årsak, mens primært sikkerhetsendepunkt var alvorlig blødning.

*Kun Eliquis 2,5 mg to ganger daglig er lisensiert for forlenget behandling av VTE.

Hovedresultater1,2

I AMPLIFY-EXT-studien viste Eliquis (2,5 mg to ganger daglig) sammenlignet med placebo ved forlenget behandling av DVT og LE:

  • Signifikant redusert risiko for residiverende VTE og død uansett årsak; 76 % RRR (RR: 0,24; 95 % CI: 0,15-0,40; AR: 2,3 vs 9,3 % per år resp.)
  • Sammenlignbar risiko for alvorlig blødning (RR: 0,49; 95 % CI: 0,09-2,64; AR: 0,2 vs 0,5 % per år resp.)

Eliquis er den eneste NOAK der effekt og sikkerhet ved forlenget behandling av DVT og LE er sammenlignet med placebo i en stor randomisert, dobbeltblind studie.

Les publikasjonen

AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; DVT, dyp venetrombose; LE, lungeemboli; RR, relativ risiko; RRR, relativ risikoreduksjon; VTE, venøs tromboemboli

Referanser

  1. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Apixaban for extended treatment of venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;368:699–708.
  2. Eliquis preparatomtale (SPC) pkt. 4.1

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023