Blødningsrisiko

Som for andre antikoagulantia, skal pasienter som tar Eliquis overvåkes nøye for tegn til blødning. Eliquis anbefales brukt med med forsiktighet ved tilstander der det er økt risiko for blødninger. Behandlingen med Eliquis bør avbrytes dersom det oppstår alvorlige blødninger.

Interaksjon med andre legemidler som påvirker hemostasen

På grunn av økt blødningsrisiko er samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert.

Samtidig bruk av Eliquis og platehemmere øker risikoen for blødning

Forsiktighet må utvises dersom pasienter behandles samtidig med selektive serotonin reopptakshemmere (SSRIer) eller serotonin- og noradrenalin reopptakshemmere (SNRIer), ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), acetylsalisylsyre og/eller P2Y12-hemmere fordi disse legemidlene vanligvis øker blødningsrisikoen.  

Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med Eliquis.

Pasienter med kunstige hjerteklaffer

Bruk av Eliquis er ikke anbefalt hos pasienter med kunstige hjerteklaffer.

Pasienter med antifosfolipidsyndrom

Bruk av Eliquis er ikke anbefalt hos pasienter med påvist antifosfolipidsyndrom.

Kirurgi og invasive prosedyrer

Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning.

Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning.

Nedsatt nyrefunksjon

Begrensede kliniske data kan tyde på at plasmakonsentrasjonen av apksaban er forhøyet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 15‑29 ml/min) som kan føre til økende blødningsrisiko. For forebygging av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp), behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt), skal apiksaban brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 15‑29 ml/min).

For forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF), bør pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 15‑29 ml/min) og pasienter med serumkreatinin ≥133 mikromol/l forbundet med alder ≥ 80 år eller kroppsvekt ≤ 60 kg bruke laveste dose av apiksaban (2,5 mg to ganger daglig).

Da det er manglende klinisk erfaring hos pasienter med kreatininclearance <15 ml/min, eller hos pasienter som gjennomgår dialyse, er apiksaban derfor ikke anbefalt.

Eldre pasienter

Økende alder kan øke blødningsrisiko.

Videre bør samtidig administrering av Eliquis med acetylsalisylsyre (ASA) hos eldre pasienter anvendes med forsiktighet på grunn av en potensielt høyere blødningsrisiko.

Kroppsvekt

Lav kroppsvekt (< 60 kg) kan øke blødningsrisikoen.

Nedsatt leverfunksjon

Eliquis er kontraindisert hos pasienter med leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko.

Eliquis er ikke anbefalt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Eliquis brukes med forsiktighet av pasienter med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B).

Pasienter med forhøyede leverenzymer ALT/AST > 2 x ULN eller total bilirubin ≥ 1.5 x ULN var ekskludert i kliniske studier. Eliquis bør derfor brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart med Eliquis bør det utføres en leverfunksjonstest.

Pasienter med kreft

Før oppstart av Eliquis behandling av DVT og/eller LE hos pasienter med kreft, skal man gjøre en nøye vurdering av fordeler versus risiko. Noen krefttyper ble ekskludert i studien som undersøkte Eliquis i behandling av DVT og LE hos kreftpasienter og derfor har vi ikke erfaring med bruk av Eliquis ved disse kreftformene (hjernetumor, cerebrale metastaser og akutt leukemi).

Interaksjon med hemmere av både cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) og P‑glykoprotein (P‑gp)

Bruk av Eliquis er ikke anbefalt hos pasienter som samtidig mottar systemisk behandling med sterke hemmere av både CYP3A4 og P‑gp, slik som azol-antimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og HIV-proteasehemmere (f.eks. ritonavir).

Interaksjon med induktorer av både CYP3A4 og P‑gp

Samtidig bruk skal utføres med forsiktighet med sterke induktorer av både CYP3A4 og P-gp (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt).

For forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og for forebygging av tilbakevendende DVT og LE bør Eliquis brukes med forsiktighet.

For behandling av DVT og behandling av LE bør ikke Eliquis brukes, da effekten kan bli påvirket.

 

Se preparatomtale for Eliquis for fullstendig informasjon.

Referanser

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023