Blødningsrisiko

Som for andre antikoagulantia, skal pasienter som tar Eliquis overvåkes nøye for tegn til blødning. Eliquis anbefales å brukes med forsiktighet ved tilstander der det er økt risiko for blødninger. Behandlingen med Eliquis bør avbrytes dersom det oppstår alvorlige blødninger.

Interaksjon med andre legemidler som påvirker homostasen

På grunn av økt blødningsrisiko er samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert.

Samtidig bruk av Eliquis og platehemmere øker risikoen for blødning

Forsiktighet må utvises dersom pasienter behandles samtidig med ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), inkludert acetylsalisylsyre.

Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med Eliquis.

Pasienter med mekaniske hjerteklaffer

Bruk at Eliquis er ikke anbefalt hos pasienter med mekaniske hjerteklaffer.

Kirurgi og invasive prosedyrer

Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning.

Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning.

Nedsatt nyrefunksjon

Begrensede kliniske data kan tyde på at plasmakonsentrasjonen av apixaban er forhøyet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 15‑29 ml/min) som kan føre til økende blødningsrisiko. For forebygging av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp), behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt), skal apixaban brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 15‑29 ml/min).

For forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF), bør pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 15‑29 ml/min) og pasienter med serumkreatinin >133 mikromol/l forbundet med alder ≥ 80 år eller kroppsvekt ≤ 60 kg bruke laveste dose av apixaban (2,5 mg to ganger daglig).

Da det er manglende klinisk erfaring hos pasienter med kreatininclearance <15 ml/min, eller hos pasienter som gjennomgår dialyse, er apixaban derfor ikke anbefalt.

Eldre pasienter

Økende alder kan øke blødningsrisiko.

Videre bør samtidig administrering av Eliquis med acetylsalisylsyre (ASA) hos eldre pasienter anvendes med forsiktighet på grunn av en potensielt høyere blødningsrisiko.

Kroppsvekt

Lav kroppsvekt (< 60 kg) kan øke blødningsrisikoen.

Nedsatt leverfunksjon

Eliquis er kontraindisert hos pasienter med leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko.

Eliquis er ikke anbefalt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Eliquis brukes med forsiktighet av pasienter med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B).

Pasienter med forhøyede leverenzymer ALT/AST > 2 x ULN eller total bilirubin ≥ 1.5 x ULN var ekskludert i kliniske studier. Eliquis bør derfor brukes med forsiktighet i denne populasjonen (se pkt. 5.2). Før behandlingsstart med Eliquis bør det utføres en leverfunksjonstest.

Interaksjon med hemmere av både cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) og P‑glykoprotein (P‑gp)

Bruk av Eliquis er ikke anbefalt hos pasienter som samtidig mottar systemisk behandling med sterke hemmere av både CYP3A4 og P‑gp, slik som azol-antimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og HIV-proteasehemmere (f.eks. ritonavir).

Interaksjon med induktorer av både CYP3A4 og P‑gp

Samtidig bruk av Eliquis med sterke CYP3A4- og P‑gp-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til ca. 50 % reduksjon i apixabaneksponeringen og må brukes ved forsiktighet.

For behandling av DVT og behandling av LE bør ikke apiksaban brukes, da effekten kan bli påvirket.

Se preparatomtale for Eliquis for fullstendig informasjon.

Referanser

 

PP-ELI-NOR-0943/432NO18PR04885-01  09.10.2018