Eliquis har ingen kjente interaksjoner med mat.1

 • Kan tas med eller uten mat.

Samtidig bruk anbefales ikke med sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp:1*

 • Azol-antimykotika (f.eks. itrakonazol)
 • HIV-proteasehemmere (f.eks. ritonavir)

Samtidig bruk skal utføres med forsiktighet (ingen dosejustering av Eliquis kreves) med sterke induktorer av både CYP3A4 og P-gp:1†

 • Karbamazepin
 • Fenobarbital
 • Fenytoin
 • Rifampicin
 • Johannesurt 

Interaksjon med andre legemidler som påvirker hemostase1

Plateaggregasjonshemmere, SSRIer/SNRIer
og NSAIDs:

Samtidig bruk av Eliquis med blodplatehemmere øker risikoen for blødning.

Det skal utvises forsiktighet hvis pasienten behandles samtidig med SSRIer/SNRIer eller NSAIDs, inkludert ASA og P2Y12 hemmere.

Antikoagulanter:

 • Hepariner**
 • Orale antikoagulanter

Samtidig behandling med Eliquis og andre antikoagulerende stoffer er kontraindisert, unntatt under omstendigheter med:

 • ved bytte til eller fra Eliquis
 • når ufraksjonert heparin blir gitt i doser som er nødvendige for å opprettholde et stabilt venøst eller arterielt kateter

Ingen dosejustering av Eliquis er nødvendig i kombinasjon med legemidler som for eksempel:1

 • Amiodarone
 • Atenolol
 • Digoxin
 • Diltiazem
 • Famotidin
 • Kinidin
 • Klaritromycin
 • Verapamil
 • Naproxen

*Sterke hemmere kan øke eksponeringen og effekten av Eliquis.
Sterke induktorer kan redusere eksponeringen og effekten av Eliquis. Eliquis bør ikke brukes i kombinasjon med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp ved behandling av DVT og LE.
** f.eks. ufraksjonert heparin, lavmolekylære hepariner, heparinderivater

ASA, acetylsalisylsyre; SSRI, selektiv serotonin reopptakshemmer; SNRI, selektiv noradrenalin reopptakshemmer

 

Referanser

 1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.5, 5.1

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023