Sikkerheten til apixaban har blitt undersøkt i fire kliniske fase III-studier, hvor mer enn 15 000 pasienter var inkludert: Over 11 000 pasienter i NVAF-studier og flere enn 4000 pasienter i VTE-behandlingsstudier (VTEt). Gjennomsnittlig behandlingslengde var 1,7 år (NVAF) og 221 dager (VTE).

Vanlige bivirkninger (≥1/100 til <1/10):

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF):

 • Neseblødning
 • Kontusjon
 • Hematuri
 • Andre blødninger, hematom
 • Blødning i øyet (inkludert konjunktivalblødning)
 • Gastrointestinal blødning
 • Rektalblødning, tannkjøttblødning
Andre mindre vanlige bivirkninger ikke relatert til blødninger (≥1/1000 til <1/100):
 • Hudutslett

Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt):

 • Gastrointestinal blødning
 • Rektalblødning
 • Tannkjøttblødning
 • Blødninger, hematom
 • Neseblødning
 • Hematuri
 • Kontusjon

Forebygging av venøs tromboemboli (VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp):

 • Anemi
 • Kvalme
 • Blødning, hematom
 • Kontusjon

Se preparatomtale for Eliquis for fullstendig informasjon.

DVT, dyp venetrombose; LE, lungeemboli; NVAF, Ikke-klaffeassosiert atrieflimmer; VTE, venøs tromboemboli

Referanser

 

PP-ELI-NOR-0943/432NO18PR04885-01  09.10.2018