Om Eliquis og bivirkninger

De vanligste bivirkningene av blodfortynnende behandling er relatert til økt blødningstendens. Selv om Eliquis har vist betydelig redusert risiko både for alvorlige blødninger og mindre alvorlige blødninger sammenlignet med warfarin (Marevan), er det viktig at pasienten er godt kjent med disse bivirkningene og kontakter lege ved tegn til blødning.2

Det er også viktig å informere pasienten om å ikke avbryte behandlingen med Eliquis uten først å ha snakket med legen.

Eliquis (apiksaban) er den mest brukte* perorale blodfortynnende behandling i Norge og ble forskrevet til flere enn 96.710 pasienter i 2020.1

Sikkerhet undersøkt i kliniske studier

Sikkerheten til apiksaban har blitt undersøkt i syv kliniske studier, fase III, hvor mer enn 21 000 pasienter var inkludert: mer enn 5000 pasienter i VTEp-studier, mer enn 11 000 pasienter i NVAF-studier og mer enn 4000 pasienter i VTE-behandlingsstudier (VTEt), med en gjennomsnittlig total eksponering på henholdsvis 20 dager, 1,7 år og 221 dager.2

De vanligste bivirkningene ved bruk av Eliquis på de ulike godkjente indikasjoner: (≥1/100 til <1/10)3

Atrieflimmer

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF):

 • Neseblødning
 • Blåmerker
 • Hematuri
 • Andre blødninger, hematom
 • Blødning i øyet (inkludert konjunktivalblødning)
 • Gastrointestinal blødning
 • Rektalblødning
 • Tannkjøttblødning
 • Anemi
 • Kvalme

Andre mindre vanlige bivirkninger ikke relatert til blødninger (≥1/1000 til <1/100):

 • Hudutslett

Dyp venetrombose og lungeemboli

Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt):

 • Gastrointestinal blødning
 • Rektalblødning
 • Tannkjøttblødning
 • Blødninger, hematom
 • Neseblødning
 • Hematuri
 • Blåmerker

Venøs tromboseprofylakse ved elektiv hofte- eller kneprotesekirugi

Forebygging av venøs tromboemboli (VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp):

 • Anemi
 • Kvalme
 • Blødning, hematom
 • Blåmerker

Se preparatomtale for Eliquis for fullstendig informasjon.

*målt i antall personer som har fått et legemiddel utlevert fra apotek i løpet av 2020.

 

DVT, dyp venetrombose; LE, lungeemboli; NVAF, Ikke-klaffeassosiert atrieflimmer; VTE, venøs tromboemboli; VTEp, VTE profylakse etter protesekirurgi

Referanser

 1. Reseptregisteret, 2019. Folkehelseinstituttet. Publisert april 2021. https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/reseptregisteret/
 2. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.8, 5.1

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023