De gjeldende ESC retningslinjene fra 2020 åpner opp for bytte fra warfarin til NOAK, ikke bare ved dårlig INR-kontroll, men også dersom pasienten selv ønsker et slikt bytte og det ikke foreligger kontraindikasjoner for bruk av NOAK.1

Professor i kardiologi, Dan Atar beskriver hvorfor og hvordan man bytter pasienter fra Marevan til NOAK

 • Forsterket anbefaling om bytte fra Marevan til NOAK
 • Hvilke pasienter skal ikke bytte til NOAK?
 • Anbefalt fremgangsmåte ved bytte av behandling til Eliquis

Se flere korte filmer med viktige temaer og oppdateringer fra ESC retningslinjer.

Professor i kardiologi, Dan Atar, om hvordan man bytter pasienter fra Marevan til NOAK (03:34 min)

Praktiske fordeler ved bytte fra warfarin (Marevan) til Eliquis

Sammenlignet med bruk av warfarin (Marevan) gir Eliquis flere praktiske fordeler for både pasient og behandlende lege:

 • Ingen INR-måling
  Rutinemessig overvåking av koagulasjonseffekten (INR-måling) er ikke nødvendig. Før eventuell oppstart av Eliquis må lever- og nyrefunksjonen bestemmes.Hemoglobin, lever- og nyrefunksjonen bør måles årlig. Nyrefunksjonen bør måles hyppigere ved CrCl ≤ 60 ml/min.3

 • Kan tas valgfritt med eller uten mat
  Pasienten kan selv velge om man ønsker å innta Eliquis sammen med måltid eller utenom måltid.2

 • Ingen kjente matinteraksjoner2
  Eliquis påvirkes normalt ikke av vanlige matvarer og heller ikke av (moderat) alkoholinntak. Interaksjon med ulike typer mat og drikke har tidligere gjort bruk av warfarin (Marevan) problematisk for noen pasienter.
   

ESC retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling

I de oppdaterte ESC retningslinjene for behandling av atrieflimmer fra 2020 anbefales NOAK fremfor warfarin ved oppstart av antikoagulasjonsbehandling hos pasienter med atrieflimmer. Bytte fra warfarin til NOAK kan vurderes, ikke bare ved dårlig INR-kontroll, men også dersom pasienten selv ønsker et slikt bytte og det ikke foreligger kontraindikasjoner for bruk av NOAK.1,4

Norske retningslinjer

De norske retningslinjer anbefaler NOAK fremfor warfarin som slagforebyggende behandling ved atrieflimmer. Pasienter som er etablert på warfarinbehandling med stabile INR-verdier kan fortsette på denne behandlingen.5

Effekt og blødninger ved bytte fra warfarin (Marevan)

Bedre slagforebyggende effekt og færre alvorlige blødninger med Eliquis vs warfarin (i Norge mest kjent som Marevan) er dokumentert, også hos pasienter med atrieflimmer.6

Sammenlignet med warfarin har Eliquis ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer vist følgende:

 • Bedre slagforebyggende effekt
  I ARISTOTLE-studien viste Eliquis signifikant lavere risiko for hjerneslag/systemisk emboli sammenlignet med warfarin (Marevan).6
  Les mer om resultatene fra ARISTOTLE studien.

 • Færre blødninger
  I ARISTOTLE-studien viste Eliquis signifikant lavere risiko for alvorlige blødninger sammenlignet med warfarin (Marevan).6
  Les mer om resultatene fra ARISTOTLE studien.

 • Enklere
  Ved bruk av Eliquis er ingen rutinemessig måling av antikoagulasjonseffekt nødvendig, og det forekommer færre interaksjoner med mat og andre legemidler sammenlignet med warfarin.2,7

ESC, European Society of Cardiology; TTR, tid i terapeutisk område INR 2.0-3.0; CrCl, Kreatinin Clearance; NOAK, Non-vitamin K antagonist oral antikoagulant (Eliquis (apiksaban), rivaroxaban, dabigatran, edoxaban) 

Referanser

 1. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2021 Feb 1;42(5):373-498
 2. Eliquis preparatomtale (SPC)
 3. Steffel J, Verhamme P, Potpara T et al. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. Eur Heart J. 2018 Apr; 16(39): 1330-1393
 4. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: Results from the Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial, Am Heart J 2013;166:549-58
 5. Vandvik PO, Sandset PM, Kristiansen A et al. Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse – 2020. Norsk selskap for trombose og hemostase. v.2.0, 27.05.2020. https://app.magicapp.org/#/guideline/4246 (sist lastet 27.11.23) 
 6. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJV et al. Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. New Engl J Med 2011;365: 981–992.
 7. Marevan preparatomtale (SPC), pkt. 4.5

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023

 

(Video: PP-ELI-NOR-1533/432-NO-2200202)