ESC retningslinjer (European Society of Cardiology)

NOAK er preferert oral antikoagulasjon i ESC retningslinjer for atrieflimmer

Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia, NOAK, har siden 2012 vært definert som foretrukket oral antikoagulasjon ved forebygging av slag og systemisk emboli hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og èn eller flere risikofaktorer.*1,2

I de gjeldende ESC retningslinjene fra 2016 anbefales NOAK framfor warfarin.2

De oppdaterte ESC retningslinjene slår samtidig fast at platehemmere i monoterapi ikke skal anvendes som slagforebyggende ved atrieflimmer. Videre er kombinasjonsterapi med orale antikoagulantia og platehemmere ikke anbefalt til atrieflimmerpasienter, såfremt pasienten ikke har en annen indikasjon for platehemming.2

Nytt i de oppdaterte ESC retningslinjene er også at opportunistisk screening for atrieflimmer ved hjelp av pulstaking eller EKG er anbefalt hos pasienter >65 år.2

*) Definisjon av risikofaktorer: tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥ 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥ II)4-6

Viktige endringer i ESC retningslinjer fra 2016 for AF

Endringer i ESC retningslinjer 2016 for AF

Professor i kardiologi, Dan Atar, informerer om oppdateringer i ESC retningslinjene; screening av AF pasienter, behandling av kvinner versus menn mv.

Filmens varighet: 2 min

Endringer i ESC retningslinjer 2016 for AF

Vurdering av slagrisiko med CHA2DS2-VASc score

Vurdering av slagrisiko hos AF pasienter og behandling med oral antikoagulasjon2

ESC retningslinjene fra 2016 anbefaler bruk av CHA2DS2-VASc score for å estimere risikoen for slag hos pasienter med AF (Table 11).2

De europeiske retningslinjene sier følgende om vurdering av slagrisiko (CHA2DS2-VASc score) og behandling med orale antikoagulantia (Figure 8);2

  • Behandling med oral antikoagulasjon for forebygging av tromboemboli er sterkt anbefalt for alle mannlige AF pasienter med CHA2DS2-VASc score ≥2, og for alle kvinnelige AF pasienter med CHA2DS2-VASc score ≥3.
  • Behandling med oral antikoagulasjon for forebygging av tromboemboli bør vurderes hos mannlige AF pasienter med CHA2DS2-VASc score = 1, og hos kvinnelige AF pasienter med CHA2DS2-VASc score = 2.
  • Til mannlige og kvinnlige AF pasienter uten ekstra risikofaktorer er behandling med antikoagulasjon eller platehemmere ikke anbefalt for slagforebygging.

Identifisering og modifisering av risikofaktorer for blødning

Vurdering av blødningsrisiko hos AF pasienter og behandling med oral antikoagulasjon2

De gjeldende ESC guidelines fra 2016 har valgt å se bort fra tradisjonelle blødningsrisiko scores (som f.eks. HAS-BLED), og anbefaler istedenfor en generell vurdering av blødningsrisikoen.

De oppdaterte retningslinjene sier følgende; A high bleeding risk score should generally not result in withholding OAC (oral anticoagulants). Rather, bleeding risk factors should be identified, and treatable factors should be corrected (Table 12)2.

Norske retningslinjer

Norske retningslinjer anbefaler NOAK fremfor warfarin (svak anbefaling). Pasienter som er etablert med stabile INR-verdier kan trygt fortsette på warfarin (sterk anbefaling). NOAK anbefales hos pasienter som ikke kan bruke warfarin på grunn av bivirkninger eller manglende evne til å gjennomføre behandlingen med stabile INR-verdier (sterk anbefaling).7

Informasjon fra Helsedirektoratet

Informasjon fra Helsedirektoratet om warfarin og de perorale antikoagulasjonsmidlene3

Informasjonen fra Helsediraktoratet  inneholder praktiske råd om hvordan konkrete kliniske situasjoner håndteres der pasienter allerede står på behandling med direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidler.

Last ned kortversjon

Last ned fullversjon

AF, atrieflimmer; NVAF, ikke-klaffeassosiert atrieflimmer; ESC, European Society of Cardiology; NOAK, Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia

Referanser

  1. Camm AJ, Lip GY, De Caterina R et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation: an update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation--developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association. Europace. 2012 Oct;14(10):1385-413.
  2. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D et al.2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Europace. 2016 Nov;18(11):1609-1678
  3. Helsedirektoratet, SLV. IS-2050 Informasjon om warfarin og de direkte virkende peroraleantikoagulasjonsmidlenedabigatran, rivaroksaban og apixaban. Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon. Versjon: 2.2. April 2015. (30.06.2020)
  4. Elquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.1
  5. Xarelto preparatomtale (SPC), pkt. 4.1
  6. Pradaxa preparatomtale (SPC), pkt. 4.2
  7. Vandvik PO, Kristiansen A, Brandt L, Berge E, Dahm AE, Halvorsen S, Sandset PM. Retningslinje for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse. Kap. 8.1, https://www.magicapp.org/app#/guideline/578. (Lastet 30.06.2020)

 

PP-ELI-NOR-1241/432NO1905067-01   06.09.2019

(filmen: PP-ELI-NOR-0904)