ESC retningslinjer (European Society of Cardiology)

NOAK er definert som foretrukket oral antikoagulasjon i ESC retningslinjer for atrieflimmer.

NOAK (Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia), har siden 2012 vært definert som foretrukket oral antikoagulasjon ved forebygging av slag og systemisk emboli hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med  èn eller flere risikofaktorer.*1,2

NOAK anbefales fremfor warfarin

Allerede i den forrige utgaven av ESC retningslinjer fra 2016 og ytterligere forsterket i de sist publiserte retningslinjene fra august 2020, anbefales NOAK framfor warfarin.2

De oppdaterte retningslinjene fra 2020 anbefaler nå (class I, som er den sterkeste vitenskapelige anbefaling) at pasienter som fortsatt benytter warfarin og som befinner seg <70 % av tiden i terapeutisk nivå (TTR), aktivt skal byttes til NOAK og samtidig følges godt opp med tanke på å sikre god behandlingsetterlevelse (adherence og persistense).

Platehemmere og antikoagulasjon

De oppdaterte ESC retningslinjene slår samtidig fast at platehemmere alene (som monoterapi eller aspirin i kombinasjon med clopidogrel) ikke skal anvendes som slagforebyggende behandling ved atrieflimmer (class III). Videre er kombinasjonsterapi med orale antikoagulantia og platehemmere ikke anbefalt til atrieflimmerpasienter, såfremt pasienten ikke har en annen indikasjon for platehemming.2

Opportunistisk screening

De oppdaterte ESC retningslinjene fra 2020 forsterker også betydningen av opportunistisk screening for å avdekke atrieflimmer ved hjelp av pulstaking eller EKG (12-avledning eller singel-avledning) hos pasienter >65 år.2

*) Definisjon av risikofaktorer: tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥ 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥ II)3-5

Viktige temaer og oppdateringer fra ESC retningslinjer for atrieflimmer, 2020

Se korte videoklipp med Professor og kardiolog Dan Atar, OUS, og medisinsk rådgiver og barnekardiolog, Pfizer, Sissel I. Nygaard:

 

Se korte filmer med gjennomgang av viktige tema og oppdateringer innen diagnostisering og behandling av atrieflimmer fra ESC retningslinjer.

Les hele publikasjonen "2020 ESC AF guidelines"

Norske retningslinjer

De norske retningslinjene anbefaler NOAK fremfor warfarin som slagforebyggende behandling ved atrieflimmer. Pasienter som er etablert på warfarinbehandling med stabile INR-verdier kan fortsette på denne behandlingen.6

AF, atrieflimmer; NVAF, ikke-klaffeassosiert atrieflimmer; ESC, European Society of Cardiology; NOAK, Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia

Referanser

  1. Camm AJ, Lip GY, De Caterina R et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation: an update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation--developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association. Europace. 2012 Oct;14(10):1385-413.
  2. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2021 Feb 1;42(5):373-498
  3. Elquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.1
  4. Xarelto preparatomtale (SPC), pkt. 4.1
  5. Pradaxa preparatomtale (SPC), pkt. 4.2
  6. Vandvik PO, Sandset PM, Kristiansen A et al. Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse – 2020. Kap. 8.1, Norsk selskap for trombose og hemostase. v.2.0, 27.05.2020. https://app.magicapp.org/#/guideline/4246 (sist lastet 27.11.23) 

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023

(Filmene er godkjent med: PP-ELI-NOR-1531, PP-ELI-NOR-1532, PP-ELI-NOR-1533, PP-ELI-NOR-1534,PP-ELI-NOR-1535, PP-ELI-NOR-1536, PP-ELI-NOR-1537, PP-ELI-NOR-1538/432-NO-2100093)