Velkommen til «Pod Clot», en podkastserie fra oss i Bristol Myers Squibb og Pfizer

I denne serien vil vi diskutere ulike problemstillinger for pasienter med atrieflimmer og venøs tromboembolisme. Her vil du som lege få praktiske tips som du kan bruke i møte med pasienten.

Episode 1: Atrieflimmer på ABC - diskusjon mellom fastlege og hjerneforsker Ole Peter Hjelle og kardiolog Erik Øie. Moderator: Ai Phi Thuy Ho

I denne episoden snakker de om:

 • Oppdaterte ESC guidelines for atrieflimmer, hva er nytt?
 • Hva står ABC regime for?
 • Antikoagulasjonsbehandling; NOAK* vs warfarin
 • Bør alle pasienter med atrieflimmer henvises til ekkokardiografi?
 • Hva bør brukes som frekvensreduserene behandling; betablokker eller kalsiumblokker?
 • Gode tips fra eksperten; hvordan motivere pasienten til fysisk aktivitet

Atrielimmer på ABC - diskusjon mellom fastlege og hjerneforsker Ole Peter Hjelle og kardiolog Erik Øie med moderator Ai Phi Thuy Ho

Episode 2: Trombose – fascinasjon eller ren hodepine? med hematolog Eirik Tjønnfjord. Moderator: Ai Phi Thuy Ho

 

I denne episoden snakker de om:

 • Mekanismen bak utvikling av en blodpropp
 • Antikoagulasjon ved VTE hos kreftpasienter; DOAK eller lavmolekylært heparin? Hvor lenge skal de antikoaguleres?
 • Skal vi trombofili-utrede pasienter med uprovosert VTE rutinemessig? Hva sier retningslinjene?
 • Hva er mekanismen bak inflammasjonsindusert VTE?
 • Hvor lenge skal man antikoagulere pasienter med provosert og uprovosert VTE?
 • Hva er mekanismen bak utvikling av venøse blodpropper etter koronavaksine?
 • Bør pasienter med påvist korona antikoaguleres?

Trombose – fascinasjon eller ren hodepine? med hematolog Eirik Tjønnfjord med moderator: Ai Phi Thuy Ho

Episode 3: «Blodig alvor» en diskusjon mellom fastlege Johan Edvard Tellum og hematolog Pål Andre Holme. Moderator Lege i spesialisering innen hjertesykdommer, Ai Phi Thuy Ho

I denne episoden snakker de om:

 • Blødningsrisiko ved antikoagulasjonsbehandling
 • Gastrointestinale blødninger – er det noen forskjell på de ulike antikoagulantia?
 • Bør man bruke PPI ved antitrombotisk behandling?
 • Mortalitet ved antikoagulasjonsbehandling
 • Hvordan håndtere blødninger på legekontoret, og når skal man henvise til sykehuset?
 • Hvilke reverseringsmuligheter har vi ved DOAK og Marevan?
 • Når skal man starte opp antikoagulasjon igjen etter en blødning/elektiv kirurgi/tannbehandling?
 • Risikosport, yrker og antitrombotisk behandling.
   

«Blodig alvor» en diskusjon mellom fastlege Johan Edvard Tellum og hematolog Pål Andre Holme med moderator Lege i spesialisering innen hjertesykdommer Ai Phi Thuy Ho

Episode 4: Lungeemboliens reise med hematolog Eirik Tjønnfjord. Moderator: AI Phi Thuy Ho

I denne episode snakker de om: 

 • Hva er lungeemboli?
 • Hvilke symptomer og klinikk har pasienter med lungeemboli?
 • Hvordan behandler man lungeemboli?
 • Hva kan man se på ultralyd av hjertet hos en lungeemboli pasient?
 • Hvilke andre undersøkelser bør en lungeemboli pasient ta?
 • Hva er kronisk lungeemboli?
 • Hvilke symptomer har pasienter med kronisk lungeemboli og hvordan skal man behandle de?
 • Hvor ofte skal pasienter med kronisk lungeemboli på kontroll hos fastlegen og hva skal man se etter?
 • Skal alle pasienter med lungeemboli trombofiliutredes?
   

"Lungeemboliens reise" med hematolog Eirik Tjønnfjord. Moderator: AI Phi Thuy Ho

Episode 5: «Rytmedans med kontroll» - med kardiolog Dan Atar. Moderator: Ai Phi Thuy Ho

I denne episode snakker de om: 

 • Hvem bør screenes for atrieflimmer, og hvilke hjelpemidler har vi?
 • Frekvens vs rytmestabiliserende behandling:
  • Hvem skal ha hva?
  • Elektrokonvertering, hvem skal henvises og hva med antikoagulasjon før og etter?
  • Ablasjon, er det en løsning?
  • Er det noen forskjell på «harde endepunkter»?
 • Hvilken betydning har biomarkører for pasienter med atrieflimmer?

«Rytmedans med kontroll» - med kardiolog Dan Atar. Moderator: Ai Phi Thuy Ho

Episode 6: «Registerstudie fra norsk allmennpraksis» - med professor Sigrun Halvorsen. Moderator: Ai Phi Thuy Ho

 

I denne episode snakker de om: 

 • Erfaringer med implementering av antikoaglulasjonsbehandling siden introduksjon av de nye orale antikoagulantia, NOAK* (også omtalt/forkortet DOAK; direktevirkende orale antikoagulantia). 

* NOAK = non-vitamin K orale antagonister, også omtalt/forkortet DOAK; direktevirkende orale antikoagulantia.

«Registerstudie fra norsk allmennpraksis» - med professor Sigrun Halvorsen. Moderator: Ai Phi Thuy Ho

VIKTIG SIKKERHETS- OG FORSKRIVINGSINFORMASJON

Eliquis® (apiksaban)
Reseptbelagt legemiddel, reseptgruppe: C.

Indikasjoner: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥ 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥ II).
Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.
Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi.

Dosering og administrasjonsform: 
Eliquis tabletter for oral administrering.

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF:
5 mg to ganger daglig. Dosereduksjon til 2,5 mg to ganger daglig for pasienter med spesielle kriterier, se preparatomtale for fullstendig informasjon.

Behandling av DVT og LE og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt):
10 mg to ganger daglig de første 7 dagene, deretter 5 mg to ganger daglig.

Forebygging av tilbakevendende VTE (VTEp): 
2,5 mg to ganger daglig.

Elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. 
2,5 mg to ganger daglig.

Vanligste bivirkninger:
Vanlige bivirkninger er blødning, kontusjon, neseblødning og hematom. Pasienter bør overvåkes nøye for tegn til blødning og behandlingen skal avbrytes dersom det oppstår alvorlige blødninger.

Alvorlige bivirkninger:
Alvorlige blødninger som hjerneblødning og abdominal blødning er definert som mindre vanlige bivirkninger.

Kontraindikasjoner:
Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Samtidig behandling med andre antikoagulantia, unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UFH (ufraksjonert heparin) er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer.
 
Advarsler og forsigtighetsregler:

 • Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes
 • Ikke anbefalt til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon assosiert med koagulopati
 • Ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose og som har fått påvist antifosolipidsyndrom
 • Ikke anbefalt til pasienter med kunstige hjerteklaffer
 • Apiksaban er ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi
 • Før oppstart av apixaban ved behandling av DVT og LE hos pasienter med kreft, skal man gjøre en nøye vurdering av fordeler versus risiko

Interaksjoner:
Hemmere av CYP3A4 og P-gp:
Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke.

Induktorer av CYP3A4 og P-gp:
Samtidig bruk av preparater som er sterke induktorer av CYP3A4- og P-gp (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til ca. 50 % reduksjon i apiksabaneksponeringen.
 

Pakninger, priser:
Eliquis 2,5 mg: 20 stk. (blister) kr 282,70, 168 stk. (blister) kr 2096,60.
Eliquis 5 mg: 28 stk. (blister) kr 381,80, 168 stk. (blister) kr 2096,60.

Refusjon:
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi.

Eliquis_ICPC-ICD

Vilkår: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Se felleskatalogen/preparatomtalen for fullstendig forskrivningsinformasjon før forskrivning.

Versjon 2.

*NOAK og DOAK er to ulike forkortelser og benevnelse av samme klasse legemidler. NOAK (Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia) = DOAK (direktevirkende perorale antikoagulasjonsmidler).

Eliquis® er ikke indisert for behandling av COVID-19 pasienter.

 

Referanser:

Episode 1:

 1. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) . Eur Heart J. 2020;ehaa612.
 2. Eliquis (apixaban) preparatomtale (SPC)
 3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale (SPC) 
 4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale (SPC) 
 5. Pradaxa (dabigatran) preparatomtale (SPC)

Episode 2:

 1. Agnelli G, Buller H R, Cohen A, et al. Oral Apixaban for the Treatment of Acute Venous Thromboembolism, N Engl J Med 2013; 369: 799-808. 
 2. Agnelli G, Buller H R, Cohen A, et al. Apixaban for Extended Treatment of Venous Thromboembolism, N Engl J Med 2013; 368: 699–708.
 3. Giancarlo Agnelli, M.D., Cecilia Becattini, M.D., Guy Meyer, M.D. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1915103. March 29, 2020
 4. Wenzler E, Engineer MH, Yaqoob M, et al. Safety and Efficacy of Apixaban For Therapeutic Anticoagulation in Critically Ill ICU Patients with Severe COVID-19 Respiratory Disease. TH Open. 2020 Nov 23;4(4):e376-e382.
 5. Eliquis (apixaban) preparatomtale (SPC)
 6. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale (SPC)
 7. Lixiana (edoxaban) preparatomtale (SPC) 
 8. Pradaxa (dabigatran) preparatomtale (SPC) 
 9. Norsk legemiddelhandbok. T4.6.1 Dyp venetrombose.https://www.legemiddelhandboka.no/T4.6.1/Venøs_trombose.

Episode 3:

 1. Eliquis (apixaban) preparatomtale (SPC)
 2. Pradaxa (dabigatran) preparatomtale (SPC)
 3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale (SPC)
 4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale (SPC)
 5. Marevan (Warfarin) preparatomtale (SPC)
 6. Cyklokapron (Traneksamsyre) preparatomtale (SPC)
 7. Feiba (Faktor VIII-inhibitor bypass-aktivitet) preparatomtale (SPC)
 8. Giancarlo Agnelli, M.D., Cecilia Becattini, M.D., Guy Meyer, M.D. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1915103. March 29, 2020.
 9. Ageno W, Vedovati MC, Cohen A, et al; Bleeding with Apixaban and Dalteparin in Patients with Cancer-Associated Venous Thromboembolism: Results from the Caravaggio Study. Thromb Haemost. 2021 May;121(5):616-624.
 10. Ruff CT, Giugliano RP, Braunwald E, et al. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials. Lancet. 2014 Mar 15;383(9921):955-62.
 11. Milling TJ Jr, Connolly SJ, Conley PB. Andexanet Alfa for Bleeding with Factor Xa Inhibitors. Reply. N Engl J Med. 2019 Jul 11;381(2):192-193.

Episode 4:

 1. Norsk Elektronisk Legehådbok. Lungeemboli. https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/hjertekar/tilstander-og-sykdommer/tromboembolisk-sykdom/lungeemboli/ (Lastet 22.09.22)
 2. Norsk Elektronisk Legehåndbok. Dyp venetrombose. https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/hjertekar/tilstander-og-sykdommer/tromboembolisk-sykdom/dyp-venetrombose/ (Lastet 22.09.22)
 3. Vandvik PO. Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse. Versjon 2.0. Mai 2020. Guideline Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse - 2020 (magicapp.org)
 4. Eliquis (apixaban) preparatomtale (SPC)
 5. Marevan (Warfarin) preparatomtale (SPC)
 6. Heparin preparatomtale (SPC). www.legemiddelverket.no

Episode 5:

 1. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2021 Feb 1;42(5):373-498
 2. Eliquis (apixaban) preparatomtale (SPC)
 3. Digoxin preparatomtale (SPC). www.legemiddelverket.no
 4. Multaq preparatomtale (SPC). www.legemiddelverket.no
 5. Cordarone preparatomtale (SPC). www.legemiddelverket.no
 6. Tambocor preparatomtale (SPC). www.legemiddelverket.no
 7. Kirchhof P, Camm AJ, Goette A, et al. Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2020 Oct 1;383(14):1305-1316.

Episode 6:

 1. Halvorsen S, Anton Smith J, Söderdahl F et al. Changes in primary care management of atrial fibrillation patients following the shift from warfarin to non-vitamin K antagonist oral anticoagulants: a Norwegian population based study. BMC Prim Care 2022; 23: 214

 

PP-ELI-NOR-2350 | Utarbeidet 04.2024

(Podcast episoder: Ep.1: PP-ELI-NOR-1851/432-NO-2100089,  Ep. 2: PP-ELI-NOR-1852/432-NO-2100175, Ep. 3: PP-ELI-NOR-2042/432-NO-2200189, Ep. 4: PP-ELI-NOR-2107/432-NO-2200237, Ep. 5: PP-ELI-NOR-2237/432-NO-2300030), Ep. 6: PP-ELI-NOR-2246/432-NO-2300035