Skip directly to content

Peroral behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

ELIQUIS er indisert til behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE hos voksne.1

Oppstart, behandling og forebygging av DVT og/eller LE

Klikk på bildet for å se det større.

Oppstart og initiell behandling

Ingen initiell behandling med lavmolekylært heparin (LMWH) enoksaparin er nødvendig. Er pasienten satt på enoksaparin, kan den byttes til apixaban ved neste planlagte LMWH dose. Behandling av DVT og LE bør være basert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering).

Forebygging av residiverende DVT og LE

Ved forebygging av residiverende DVT og LE, bør samlet behandlingslengde tilpasses den enkelte pasient etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning.1

Ingen dosejustering

  • Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal apixaban brukes med forsiktighet.1
  • Ingen dosejustering er nødvendig hos eldre eller pasienter med lav kroppsvekt ved behandling og forebygging av VTE.1
  • Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon, men apixaban skal brukes med forsiktighet. Apixaban er ikke anbefalt til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.1

Rask innsettende effekt med tablettbehandling av DVT

Eliquis har vist raskt innsettende effekt ved oppstart og behandling hos pasienter med DVT og/eller LE4

les mer >>

Dosering av Eliquis

Dosering ved akuttbehandling av DVT og LE.

Dosering ved behandling og forebygging av residiverende dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE).

les mer >>

  

Retningslinjer for utredning, behandling og forebygging

Praktisk veileder for utredning, akuttbehandling og videre forebyggende behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE).

les mer >>

Kliniske studier

AMPLIFY: behandling av DVT og/eller LE med apixaban versus enoksaparin/warfarin2

AMPLIFY-EXT: forebygging av tilbakevendende DVT og/eller LE med apixaban versus placebo.3

 

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Eliquis

  • Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes
  • Ikke anbefalt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon
  • Enkelte pasienter skal ha redusert dose basert på kriterier som nyrefunksjon, alder og vekt
  • Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning eller ved samtidig bruk av andre antikoagulantia
  • Samtidig bruk med platehemmere øker blødningsrisikoen og må brukes med forsiktighet
  • Vanlige bivirkninger er blødning, kontusjon, neseblødning og hematom

 

Ler mer om Eliquis sikkerhetsinformasjon.

For øvrig les nøye Eliquis preparatomtale for fullstendig sikkerhetsinformasjon og riktig bruk av Eliquis på www.legemiddelverket.no.

 

CI = konfidensintervall; RR = relativ risk; VTE = venøs tromboembolisme; DVT= dyp venetrombose; LE = lungeemboli; LMWH = lavmolekylært heparin

Relatert innhold: 
Referanser