Forskrivningsveiledning

Denne veiledningen gir anbefaling om bruk til forskrivere av ELIQUIS (apixaban) til følgende indikasjoner:1

 • Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II).
 • Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter).
 • Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi.
 • Dosering av Eliquis
 • Dosereduksjon til risikopasienter
 • Veiledning ved bytte fra eller til Eliquis-behandling
 • Anbefalinger for behandling av pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon
 • Detaljer om populasjoner med potensielt høyere risiko for blødning
 • Kirurgi og invasive prosedyrer
 • Midlertidig seponering
 • Spinal/epidural anestesi eller punksjon
 • Håndtering av overdose og blødning
 • Bruk av antikoagulasjonstester

LAST NED PDF

Bestill papirversjon

Digital versjon av veileder

Pasientkort

Vennligst gi et pasientkort til alle pasienter som får ELIQUIS 5 mg eller 2,5 mg og informer dem om viktigheten av riktig behandling med en antikoagulant og betydningen av å ta medisinen som forskrevet.

Det er særlig viktig at du informerer pasienten din om viktigheten av å ta medisinen til fast tid daglig, tegn på blødning og når man skal oppsøke helsepersonell.

Dette pasientkortet inneholder informasjon til leger, tannleger og apotek om behandling med en antikoagulant og viktig kontaktinformasjon dersom det skulle oppstå en nødssituasjon.

Pasientene skal rådes til å ha dette pasientkortet med seg til enhver tid, og til å fremvise det til alt helsepersonell inkludert apotekpersonell når deres medisinering diskuteres.

Pasientkortet inneholder både norsk og engelsk versjon, i samme dokument.


LAST NED PDF

Bestill pasientkort

Forskrivningsveiledningen er ikke en erstatning for Eliquis preparatomtale. Det henvises til preparatomtalen for fullstendig informasjon.

ASA, acetylsalisylsyre; DVT, dyp venetrombose; LE, Lungeemboli; NOAK, Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia; NVAF, non-valvulær atrieflimmer; VTE, Venøs tromboemoli; TIA, Transitorisk iskemisk anfall

 

Referanser

 1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.1

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023